21 +

JAAR ERVARING

welkom!

Op zoek naar het leukste kinderdagverblijf van Gemert?

Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer

Al 21 jaar een begrip als het gaat om kwaliteit, gezelligheid, professionaliteit en vooral meedenken met de ouders, geen vraag blijft bij ons onbeantwoord!

Ben je zwanger, heb je een baby, peuter of gaat je kind naar school? We staan je graag persoonlijk te woord en denken altijd mee in de wensen van jouw gezin.

Ontdek onze huiselijke en vertrouwde omgeving waar je kind de ruimte krijgt om de wereld op eigen tempo met plezier te Ontdekken. Een vast team pedagogisch medewerkers staat elke dag klaar voor jullie kinderen om de dag tot een feest te maken.
Nog veel meer natuurlijk maar kom dat fijn zelf ontdekken, je kunt altijd een afspraak maken om een kijkje te komen nemen.
Vestigingen

Vestigingen van Kinderdagverblijf De Ontdekking

Wat kun je zoal van ons verwachten

Onbeperkt ruilen

Bij De Ontdekking mag je onbeperkt ruilen, dus géén dagdeel blijft onbenut!

Goede communicatie

Voor allebei de locaties geldt dat de lijntjes kort zijn en dat wij snel reageren op vragen van ouders en kinderen.

Pedagogisch medewerkers

Een vast team pedagogisch medewerkers staat elke dag klaar voor jullie kinderen om hun dag tot een feest te maken. Wij werken alleen met vaste krachten.

Nog veel meer natuurlijk maar kom dat fijn zelf ontdekken, je kunt altijd een afspraak maken om een kijkje te komen nemen.

Rondleiding aanvragen
Informatie

Praktische informatie

 • Algemeen
 • Documenten
 • Oudercomissie
 • Kosten

Openingstijden

Maandag  07:00 - 18:00
Dinsdag  07:00 - 18:00
Woensdag  07:00 - 18:00
Donderdag  07:00 - 18:00
Vrijdag  07:00 - 18:00


Op aanvraag zijn wij open tot 18.30

Openstelling is gebaseerd op 52 weken opvang per jaar. Ieder jaar wordt opnieuw vastgesteld op welke dagen de Ontdekking gesloten zal zijn. Alle feestdagen zijn verwerkt in onze sluitingsdagen (onder andere Pasen en Pinksteren)

De jaarlijkse sluitingsdagen 2024

1 Nieuwjaarsdag 01 januari maandag
2 2e paasdag 01 april maandag
3 Hemelvaart 09 mei donderdag
4 2e Pinksterdag 20 mei maandag
5 Studiedag 08 oktober dinsdag
6 1e kerstdag 25 december woensdag
7 2e kerstdag 26 december donderdag

De feestdagen kunnen niet geruild worden. De studiedag mag wel geruild worden op basis van de ruilregels.

Pedagogisch Beleidsplan Algemeen 0-4 jaar

Doel van het beleidsplan:

 • Als middel om een ieder die betrokken is bij de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar inzicht en duidelijkheid te geven ten aanzien van de manier van werken.
 • Voor een nieuwe medewerker om op een snelle manier ondersteuning te bieden bij het inwerken.
 • Voor ouders om inzicht te krijgen in onze manier van werken.
Kinderdagverblijf De Ontdekking is een onderneming die opvang biedt aan kinderen van 0-13 jaar. Dit beleid beschrijft de pedagogische visie voor de dagopvang en peuterspeelzaal. De dienst kinderopvang betreft opvang van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur. Op aanvraag is er opvang tot 18.30 uur mogelijk. De dienst peuterspeelzaal betreft 2 dagdelen van 8.30-12.30 uur , te weten: maandag en woensdag of dinsdag en donderdag op de boterbloempjes en woensdag en vrijdag op de paardenbloempjes. De Ontdekking heeft de volgende groepen op 2 locaties:
St Annastraat 8: Pandelaar 45: Pandelaar 37:
De Coconnetjes ( 0-2)   De bloemetjes (0-4 jaar)  De Boterbloempjes ( 2-4) peuterspeelzaal
De Rupsjes ( 0-4) De Bijtjes ( 0-4 jaar)  
De Vlinders (2-4) De Boefjes (2-4 jaar)   
  De Bosuiltjes (0-2 jaar)  
  De Paardenbloempjes ( 2-4)   

Als uw kind 4 jaar wordt, houdt de plaatsing automatisch op. Wilt u de plaatsing verlengen omdat uw kind later instroomt op school of wilt u buitenschoolse opvang, vraag dit dan ruim van te voren aan, het liefst vanaf 3 jaar. Het onderwijs stelt het op prijs als u rond het 3e levensjaar van uw kind weet naar welke school uw voorkeur uit gaat, zodat zij daar in hun planning rekening mee kunnen houden. Natuurlijk kunt u eerder een keuze voor een school gemaakt hebben. Kinderdagverblijf De ontdekking heeft een overdracht met de basisschool van uw keuze over uw kind. Wanneer het nodig is zullen wij een warme overdracht uitvoeren naar het basis onderwijs, er is dan sprake van een zorgvraag.

Visie op kinderopvang:
Vele pedagogen hebben hun eigen visie ontwikkeld ten aanzien van het begeleiden en verzorgen van kinderen. Binnen de Ontdekking hebben wij ervoor gekozen niet volgens één stroming te werken, maar een eigen werkwijze te hanteren waarin de visie en werkwijze van meerdere pedagogen verweven zijn maar waarin geborgenheid en veiligheid centraal staan. Gedurende een gedeelte van de dag wordt de opvoeding en verzorging van de kinderen overgenomen van de ouders/verzorgers. Van groot belang hierbij is een goede communicatie met de ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers blijven eerstverantwoordelijke voor de opvoeding van hun kinderen. Alle kinderen zijn welkom binnen de bevoegdheden van de pedagogisch medewerkers kinderopvang. Kinderen en ouders/verzorgers uit alle culturen moeten zich thuis kunnen voelen bij De Ontdekking. Individuele verschillen tussen kinderen worden als gewoon beschouwd. Iedereen is anders ( gelukkig maar). Door een sfeer te creëren van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen kan er een goede basis gelegd worden voor de ontwikkelingskansen van alle kinderen. Het kind kan zo op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen. De kinderen worden hierbij door de pedagogisch medewerkers gestimuleerd en begeleid. O.a. door het aanbieden van activiteiten en individueel contact. Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. De pedagogische basisdoelen uit de wet kinderopvang, te weten: creëren van emotionele veiligheid, ontwikkelen van persoonlijke competenties, gelegenheid bieden om waarden en normen eigen te maken en ontwikkelen van sociale competenties, hebben wij samen gevat in een pedagogische kwaliteitsboom. Deze boom hangt in, of bij elke groep en de pedagogisch medewerkers stellen 3 maandelijks de doelen voor hun groep vast en besteden in die periode extra zorg en aandacht aan deze groepsdoelen. Spelen is het belangrijkste instrument voor kinderen om de wereld te ontdekken, zowel met andere kinderen als individueel en met de pedagogisch medewerker samen. Binnen de groep wordt aan spelen alle ruimte gegeven. In de groepen zijn hoeken ingericht die ruimte bieden aan verschillende soorten spel, deze hoeken worden regelmatig verrijkt door de pedagogisch medewerker om zo in te spelen op de behoefte en interesse van de kinderen. De pedagogisch medewerkers bieden voorwaarden voor veilig en creatief spel. Uw kind is voor ons het uitgangspunt. Alles wat wij ondernemen doen wij met een duidelijk standpunt: “Uw kind is de hoofdrolspeler”.
Samen met u dragen wij zorg voor “een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer”.

De groepen en de pedagogisch medewerkers:
Het aantal kinderen dat per groep opgevangen kan worden is afhankelijk van het aantal vierkante meters en de leeftijd van de kinderen. Zowel de inrichting van de groepsruimtes als het aanwezige spelmateriaal is geheel afgestemd op de leeftijdsgroep en daarbij behorende ontwikkelingsfasen van de kinderen.( zie inrichting en spelmateriaal groepen) De kinderen van de Coconnetjes( 0-2) gaan automatisch over naar de Rupsjes (0-4) of Vlinders (2-4) als ze de leeftijd van 2 jaar bereiken. Tussen de Coconnetjes en de Rupsjes is een deur die regelmatig open staat zodat de kinderen gezellig bij elkaar kunnen spelen en beide ruimtes kunnen ontdekken. Op woensdag kunnen de groepen Rupsjes en Coconnetjes en op de Pandelaar Bloemetjes en Bijtjes samenvoegen. Binnen De Ontdekking hebben we horizontale ( 0-2 jaar en 2-4 jaar) en verticale groepen( 0-4 jaar). Wij willen graag dat ouders een keuze kunnen maken en bieden daarom alle opvangvormen aan. We hebben twee peuterspeelzaal groepen, de boterbloempjes ( 2-4 jaar) en de paardenbloempjes ( 2-4 jaar) Alle kinderen staan op de planning in een vaste groep ingedeeld met vaste pedagogisch medewerkers, toch gaan er af en toe kinderen naar een andere groep als waar ze ingepland staan. Als ze bijvoorbeeld graag bij de Rupsjes blijven spelen en eigenlijk in de Coconnetjes gepland zijn, is dit voor ons geen probleem mits de planning dit toelaat. Ook komt het voor dat wij zelf de keuze maken als dit voor het kind en de planning beter uitkomt. Altijd staat de wens van het kind hierin centraal. Hiervoor wordt toestemming aan de ouders gevraagd via de ouderapp of via de mail. Natuurlijk houden wij er streng toezicht op dat er wel structuur en duidelijkheid in zit voor het kind. Waar het kind een dagdeel begint, eindigt het ook. Ook de pedagogisch medewerkers kunnen in principe in elke groep invallen. Wanneer er dan iemand uitvalt i.v.m. vakantie of ziekte ondervinden de kinderen en pedagogisch medewerkers daar geen hinder van. Wij bereiken met deze methode dat alle kinderen, alle pedagogisch medewerkers kennen en dat alle pedagogisch medewerkers alle kinderen kennen. Wij hebben op deze manier geen invalskrachten nodig en werken uitsluitend met vaste pedagogisch medewerkers op een vaste locatie. Uitzonderingen betreffende (langdurige) ziekte en zwangerschapsverlof van pedagogisch medewerkers daargelaten.

Dagindeling:
Zie pedagogisch werkplan per groep. Elke groep heeft zijn eigen specifieke werkplan.

Veiligheid en gezondheid van de ruimtes:
De groepsruimtes zijn ingericht voor de betreffende leeftijdscategorie en bieden alles wat de kinderen nodig hebben. Periodiek wordt de veiligheid van alle ruimtes in kaart gebracht. Dit doen we samen met de pedagogisch medewerkers. Zij weten als geen ander waar de eventuele risico’s zich bevinden en hoe dit risico zo klein mogelijk te houden. De pedagogisch medewerkers bekijken gezamenlijk hun eigen groepsruimte en stellen daarbij hun eigen veiligheidsbeleid op. Er wordt met regelmaat gelucht in de kinderdagverblijven zodat er voldoende frisse lucht binnen is. Met CO2 meters wordt dit ook werkelijk gecontroleerd. Er zijn verschillende CO2 meters in de kinderdagverblijven aanwezig. Kinderen wordt geleerd om de handen te wassen en bijv. te niezen in de ellenboog.
De buitenruimtes van de kinderdagverblijven zijn afgestemd op de leeftijdscategorie van de kinderen en is voor gezamenlijk gebruik.
Bij uitstapjes gaan de kinderen van 0-4 jaar zoveel mogelijk in de buggy’s zodat zij niet de weg op kunnen lopen. Kinderen van 2-4 jaar mogen alleen met een leidster aan de hand lopen. In het veiligheid en gezondheid beleid zijn onze afspraken betreft gezondheid en veiligheid te vinden (opvraagbaar bij directie). Zo is de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en medewerkers zo optimaal mogelijk gewaarborgd.

De inrichting en het spelmateriaal op de groepen:
Alle groepen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Er zijn hoge tafels met banken waar aan de kinderen op gelijke hoogte met de pedagogisch medewerker kunnen zitten. Elke groep heeft een aankleedmeubel met warm en koud water, zodat de kinderen op de groep verzorgd kunnen worden. Er is op elke groep een bank om rustig met een groepje kinderen te kunnen zitten. Er zijn veel uitdagende speelhoeken. Er is voldoende speelgoed en materiaal aanwezig dat de kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Speelgoed wordt op tijd gewisseld in de groep, niet alles staat altijd in de groep, zodat het ook uitdagend blijft. Er wordt dagelijks voorgelezen door de pedagogisch medewerkers. Ook zijn er op elke groep kastjes met boeken waarin de kinderen zelfstandig kunnen kijken. Binnen De Ontdekking zijn er meerdere voorlees coördinatoren actief, zij letten op het aanbod van de materialen en hebben contact met de bibliotheek over thema’s en boeken. Regelmatig is er voor ouders een thema in de bieb en onze kinderen gaan op bezoek in de bieb met de pedagogisch medewerkers, dit wordt door de voorlees coördinatoren begeleidt. Er zijn op het kdv/psz spelletjes aanwezig waarin de woordenschat van de kinderen wordt aangesproken, dit wordt in kleine groepjes met de kinderen uitgevoerd om de taalontwikkeling te stimuleren. Memory, puzzels, kleurenstaven, nopper, duplo, actie-reactie spelletjes, kralen rijgen, en vele andere materialen zijn aanwezig om de kinderen te stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals; taal, rekenen, motorisch en sociaal emotioneel. Vrij spelen is erg belangrijk voor de interacties tussen kinderen onderling, daar is dan ook veel ruimte voor. Poppenhoeken, klimrekken, kussenhoeken enz. bieden de kinderen de uitdaging om samen een fantasie/rollen spel te ondergaan. Binnen onze groepen worden daarom veel speelhoeken gecreëerd.
Knutselmateriaal zoals; verf, klei, plak, kosteloos materiaal, papier enz. wordt veel gebruikt om de kinderen creatief te stimuleren, ze kunnen uiting geven aan hun creativiteit en kennis maken met verschillende materialen. Kleuren en tekenen zijn goede activiteiten om kinderen emoties een plek te laten geven, ook het concentratie vermogen wordt met deze activiteiten bevorderd. Buiten worden de kinderen gestimuleerd om samen te spelen en keuzes te maken wat te doen, er zijn fietsjes ( driewielers, loopfietsjes, stepjes, enz) om de motoriek en het evenwicht van de kinderen te stimuleren. Klimrekken om de grove motoriek maar ook zeker het zelfvertrouwen te vergroten. De zandbak die van allerhande fantasie spelletjes uitlokt en kinderen met begrippen als hard, zacht, nat, droog, enz. in aanraking laat komen. We streven ernaar om zeker 1 maar liever 2 keer per dag minimaal 20 minuten met de kinderen buiten te zijn. Onze pedagogisch medewerkers zijn er om al deze ontwikkelingen en interacties bij de kinderen te begeleiden. De kinderen worden door deze activiteiten uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen in een omgeving waarin ze zich prettig en veilig voelen. Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer is dan ook ons motto.

VVE (vroeg en voorschoolse educatie):
Alle pedagogisch medewerkers van De Ontdekking zijn, of worden VVE-gecertificeerd middels het programma Uk en Puk. Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0-4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s welke activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische, de rekenprikkels en zintuigelijke ontwikkeling. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de verschillende leeftijdsgroepen. Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de inbreng van het kind: er wordt gekeken naar waar de interesse en de behoefte van het individuele kind ligt, hierop wordt het doel van de activiteit afgestemd.
De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten en een lijstje met bijbehorende boekjes bij ieder thema. We kunnen hiermee dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van kinderen.
Door de pedagogisch medewerkers mee te laten denken over de opzet én invulling van de activiteiten binnen een thema wordt de betrokkenheid nog meer vergroot. Het spelenderwijs werken aan de ontwikkeling van de kinderen is een continu proces. Door de dag heen worden gezamenlijk, in kleine groepjes of individueel activiteiten met de kinderen gedaan, de duur is afhankelijk van de leeftijd en concentratie. Dat kan op een gepland moment zijn maar ook tijdens de verzorgingsmomenten of spontaan. Elk jaar wordt in het coaching gesprek met de pedagogisch medewerker en de VVE- gespecialiseerde pedagogisch coach de voortgang van het VVE-programma besproken en waar nodig bijgestuurd. Elk jaar wordt dit op de studiedag bijgeschoold door een externe opleider. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben het 3F taal niveau. Het uitgebreide VVE-beleid van De Ontdekking wordt met de ouders gedeeld wanneer er een VVE-indicatie wordt afgegeven.

Ouderbetrokkenheid:
Ouders worden door de pedagogisch medewerkers actief betrokken in de thema´s, ze krijgen informatiebrieven over wat er gedaan wordt aan activiteiten in de groep, dit is voorafgaand aan een nieuw thema, om ouders tips en voorbeelden te geven over hoe ze thuis met hun kind ontwikkelings-stimulerende activiteiten kunnen ondernemen hebben wij ontwikkelingsbladen ter ondersteuning. Per levensjaar krijgen ouders informatiebladen en tips over hoe ze thuis met hun kind aan de slag kunnen om de ontwikkeling te stimuleren. Er wordt uitgelegd aan de ouders wat het thema inhoud en welke doelen het thema nastreeft. Op de website hebben de ouders toegang tot de jaarplanning om te kunnen zien wanneer welk thema plaats vindt. De evaluatiekrant van de thema´s van Uk en Puk krijgen ouders aan het einde van het thema via de ouderapp. Ook krijgen ouders via de ouderapp informatie over hun kind. Ook worden er activiteiten op de groep aangeboden waarbij de ouders aanwezig zijn en zo betrokken worden bij het thema.

Pedagogische kwaliteitsboom:
De pedagogische kwaliteitsboom is een instrument dat pedagogisch medewerkers helpt om het pedagogisch beleid van De Ontdekking te vertalen naar de alledaagse praktijk. De boom bestaat uit de 4 pedagogische basisdoelen uit de wet kinderopvang, als deze 4 doelen goed op orde zijn in de praktijk resulteert dit in verantwoorde, veilige en betrokken opvang aan onze kinderen. De GGD inspecteert jaarlijks of de pedagogische praktijk op orde is. De pedagogische kwaliteitsboom is een belangrijk instrument voor onze pedagogisch medewerkers om de doelen voor hun groep in beeld te brengen en daarop te anticiperen. Bij elke groep is de boom aanwezig en daarop is te lezen hoe er aandacht wordt besteed aan de 4 basisdoelen. De basisdoelen zijn beschreven in het pedagogisch werkplan per groep. De groepen hebben 3 keer per jaar een bijeenkomst om gezamenlijk de doelen van de pedagogische kwaliteitsboom vast te stellen.
In groepjes gaan ze bespreken wat de behoefte is van de kinderen in de groep aan de hand van de 4 pedagogische basisdoelen. Van elkaar leren is het belangrijkste voor deze bijeenkomst, elkaar inspireren en motiveren.
Aan de hand van kaarten die maandelijks een ander doel bevatten, wordt de aandacht gelegd op het betreffende doel uit de boom voor die maand. De pedagogisch medewerkers geven elkaar feedback op dit doel gedurende die maand.

Plusgroep:
De kinderen in dit groepje volgen de thema’s in een aparte ruimte zodat we ze extra uitdaging kunnen bieden. Een pedagogisch medewerker gaat aan de slag met de verschillende ontwikkelingsgebieden, dit ter voorbereiding op de basisschool. Het idee hier achter is dat de kinderen uit de verticale groepen ( 0-4 jaar) met leeftijdsgenoten (2-4 jaar) samen bezig zijn met ontwikkelingsgerichte activiteiten. De pedagogisch medewerker(s) die in de eigen groep blijven neemt de zorg voor de jongere kinderen op zich. Hier staat beredeneerd aanbod ( aanbod afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van het individuele kind) centraal.

Mentorschap:
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van het kindje begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Elk kind binnen De Ontdekking is toegewezen aan een mentor ( pedagogisch medewerker van de groep). Natuurlijk hebben alle pedagogisch medewerkers oog voor de ontwikkeling van alle kinderen in hun groep maar de mentor let specifiek op de ontwikkeling en het welbevinden van de aan haar toegewezen kinderen. Het is voor een pedagogisch medewerkers bijna onmogelijk om met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerker om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kan ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij De Ontdekking. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar de kinderen en maken dan een verdeling. De Mentor is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkelingen, het invullen van het kind volgsysteem en de overdracht naar de basisschool van het betreffende kind en ze is het aanspreekpunt voor de ouders. De ouders ontvangen een formulier waarop staat wie de mentor is van hun kind(eren).

Kindvolgsysteem:
De Ontdekking werkt met het kindvolgsysteem KIJK, dat in alle groepen hetzelfde wordt gehanteerd. De mentor van het kind houdt de registratie bij en observeert de ontwikkelingslijnen. Andere collega’s observeren natuurlijk ook dingen en noteren deze in KIJK zodat er een totaalbeeld van het kind ontstaat. Bij 1,2,3, en 4 jaar krijgen de ouders een 10 minuten gesprek aangeboden. Voorafgaand aan dit gesprek wordt het ouderrapport uit KIJK mee gegeven aan de ouders. Bij het invullen van de observatie wordt gebruik gemaakt van een lijstje met daarin de ontwikkelingslijnen die per week worden gevolgd, de pedagogisch medewerkers verzamelen zo de gewenste informatie per kind. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een beredeneerd aanbod in hun activiteitenplanning.Het kind volgsysteem is digitaal en blijft bij het kind, als hij/zij overgaat naar een volgende groep.Wanneer er sprake is van zorg bij een kind wordt in overleg met de ouders aanvullende expertise ingeschakeld, dit kan zijn bij o.a het consultatiebureau, de huisarts, de opvoedondersteuner enz. Wanneer het kind 4 jaar wordt en naar de basisschool/bso gaat, vindt er een overdracht plaats middels een overdrachtsformulier naar de betreffende school/bso, altijd met toestemming van de ouder(s). Wanneer er sprake is van zorg, wordt er een warme overdracht gedaan naar de betreffende school/bso. Ook dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders/verzorgers. Wanneer de school ook met KIJK werkt wordt het kind ook digitaal verhuist.
Kinderen met een VVE indicatie worden bij 3, 3,5 en 4 jaar geobserveerd en geregistreerd. Via het overdrachtsformulier worden ouders en basisschool geïnformeerd over:
 • het gedrag van het kind;
 • de sterke kanten van het kind;
 • de zorgkanten van het kind en hoe daarmee is omgegaan;
 • de ontwikkeling van het kind, waar is het kind in zijn/haar ontwikkeling;
 • eventuele zorg en extra begeleiding;
Stage:
Wij zijn een erkend opleidingsbedrijf en staan geregistreerd bij SBB ( stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven). Elke groep kan een stagiaire opleiden gedurende een schooljaar. Wij nemen 1e, 2e en 3e jaars studenten aan met minimaal opleidingsniveau 3. Elk schooljaar opnieuw wordt de beschikbaarheid bekeken. De stagiaire wordt begeleid door de pedagogisch medewerker van de groep en de stagiaire verricht, onder begeleiding, dezelfde werkzaamheden als een pedagogisch medewerker. Ook kunnen wij niveau 2 Helpende welzijn leerlingen opleiden.

BBL-er:
Een BBL-er volgt de beroeps begeleidende leerweg en gaat 1 dag per week naar school en voor de rest leren zij in de praktijk. Bij De Ontdekking werken wij met BBL-ers. Er wordt gekeken naar de competenties van deze BBL-ers en op grond daarvan wordt de (formatieve) inzetbaarheid bepaalt.

Vrijwilligers:
Kinderdagverblijf De Ontdekking heeft 1 vrijwilliger. Deze vrijwilliger draagt zorg voor het vervoeren van een aantal kinderen van school naar De Ontdekking.

Voedingsbeleid:
Gezonde voeding is belangrijk voor een kind maar wat is dat nu precies? Dat is voor iedereen verschillend. In overleg met een diëtiste en met het advies van het voedingscentrum, heeft De Ontdekking een voedingsbeleid opgesteld waarin de belangrijkste dingen voor onze organisatie beschreven staan en hoe wij daar mee omgaan. Dit is op te vragen bij de directie van kinderdagverblijf De Ontdekking. De kinderen van de peuterspeelzaal brengen zelf hun fruit mee van thuis. Sinds 2022 heeft De Ontdekking een coach gezonde kinderopvang, zij heeft de training gevolgd en neemt de overige medewerkers mee in deze werkwijze.
Er is de mogelijkheid voor kinderen die tussen 7.00 uur en 7.30 uur aanwezig zijn om een boterhammetje te eten. De eerste flesvoeding van de baby’s wordt thuis gegeven.

Nieuwe kinderen:
Nadat de procedure van inschrijven en plaatsen is afgehandeld, worden de ouders/verzorgers telefonisch benaderd door een van de pedagogisch medewerkers voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er aan de ouders/verzorgers uitgelegd wat er door De Ontdekking verstrekt wordt en wat de ouders/verzorgers eventueel zelf mee brengen. Tijdens dit gesprek wordt geprobeerd een beeld te krijgen van het kind en zijn/haar gewoonte en wensen. Er wordt met de ouders/verzorgers een afspraak gemaakt wanneer het kindje gebracht zal worden om te komen wennen. Deze wenperiode is voorafgaand aan de plaatsing, op een dagdeel dat daadwerkelijk wordt afgenomen of wanneer het beste schikt. Wanneer kinderen binnen De Ontdekking overgaan naar een andere groep, wordt het wennen opgebouwd onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers van de vorige groep. Alle kinderen binnen De Ontdekking kennen alle pedagogisch medewerkers zodat het overgaan naar een andere groep vaak alleen een kwestie is van wennen aan een andere ruimte.

Ontwikkeling en stimulering:
Motorische en zintuigelijke ontwikkeling
Kinderen zijn de hele dag actief in de weer. Van het leren kruipen tot aan het leren lopen. Met het vorderen van de ontwikkeling ontdekken de kinderen steeds meer lichamelijke mogelijkheden zoals rennen en klimmen. Dit bevordert de grove motoriek. Als het weer het enigszins toelaat gaan de kinderen naar buiten. We streven er naar minimaal 1 keer, liever 2 keer per dag buiten te komen met de kinderen. Zowel binnen als buiten worden allerlei spelletjes gedaan die van belang zijn voor de grove motoriek. Bijvoorbeeld kringspelletjes, gymmen, voetballen, tikkertje en balspelen. Door de kinderen knutselactiviteiten aan te bieden leren ze hun fijne motoriek te gebruiken. Bijvoorbeeld knippen, prikken, plakken, mozaïek en puzzelen. Met de baby’s doen we bewegingsspelletjes zoals klappen in de handjes, hop paardje hop en we laten ze kennis maken met verschillende vormen en materialen. Ook bieden wij speciale activiteiten op leeftijd gericht zoals knuffelen, snoezelen en kiekeboe spelletjes. Kinderen worden niet verplicht om aan alle activiteiten deel te nemen, dit wordt wel gestimuleerd. Waar het kind behoefte aan heeft is voor ons het uitgangspunt.

Taal en denkontwikkeling:
Door het boekjes lezen, liedjes zingen en het benoemen van voorwerpen raken kinderen bekend met taal. Naarmate het kindje ouder wordt leert het de taal te begrijpen en kan het al wat woordjes zeggen. Niet alleen voorwerpen worden benoemd, ook emoties zijn belangrijk om te benoemen. Hoofdzaak is dat het spelenderwijs gaat, van iedere situatie is wel een taalspelletje te maken. Door toepassing van deze activiteiten breidt de woordenschat van een kind uit en draagt dit bij aan de denkontwikkeling. Met deze ervaring en emoties ontwikkel je bij een kind begrippen zoals oorzaak-gevolg, actie-reactie enz.

Emotionele ontwikkeling en veiligheid:
In de loop van het eerste levensjaar leren de kinderen onderscheid maken tussen zichzelf en de wereld. Dit onderscheid maken wordt verder ontwikkeld naarmate de kinderen ouder worden. Het kind wordt steeds meer een op zichzelf staand individu. Veiligheid, regelmaat en herkenning zijn hierbij heel belangrijk. Het is van belang dat de kinderen vanuit een geborgen en veilige situatie de wereld kunnen ontdekken en bij onzekerheden kunnen terugvallen op een voor hen vertrouwde pedagogisch medewerker. Hierdoor creëer je zelfvertrouwen bij een kind. Zelfvertrouwen is van essentieel belang in de ontwikkeling van een kind. Wanneer een kind een positief beeld heeft van zichzelf zal hij dit uitstralen waardoor hij lekker in zijn vel zit en goed functioneert in zijn ontwikkeling. Er is veel aandacht voor de emotionele ontwikkeling en veiligheid van de kinderen. Emoties worden benoemd en er wordt stilgestaan bij de motieven achter de emotie. Door middel van fantasie spelletjes worden emoties uitgespeeld; soms is het afreageren van emoties en soms is dit “oefenen” van emoties. Een vertrouwelijke en hechte relatie met het kind is voorwaarde voor een evenwichtige emotionele ontwikkeling. Het is van groot belang dat een kind zich emotioneel veilig voelt in de groep. Wij streven er dan ook naar om zo veel als mogelijk met 2 vaste gezichten te werken. Dit wil zeggen dat een kind, 2 hooguit 3 verschillende pedagogisch medewerkers ziet, waarvan er altijd een dezelfde is. De kinderen krijgen zo de gelegenheid een band op te bouwen met de pedagogisch medewerker. Kinderen mogen zichzelf zijn en ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Er zijn verschillende knusse speelhoeken in elke groep, dat vergroot het gevoel van veiligheid bij een kind. Het vaste dagritme en de dagritmekaarten geven het kind duidelijkheid en structuur, dit geeft rust en werkt mee aan een veilig gevoel.

Sociale ontwikkeling:
Een vertrouwd dagritme geeft houvast en structuur aan kinderen. Doordat kinderen weten wat er komen gaat, schep je een (emotioneel) veilige omgeving. Een vertrouwd dagritme geeft rust, ondanks dat er meerdere kinderen in een groep zitten. Verder bevat een goed dagritme een diversiteit aan onderdelen die kinderen nodig hebben voor hun fysieke en mentale gezondheid en ontwikkeling: verzorging, ontdekken, uitdagen en persoonlijke aandacht. Door tijd en aandacht voor bewegen, voeding en slapen worden fysiologische- en groeiprocessen goed gereguleerd. Vanaf de leeftijd van een jaar gaan de kinderen mee in het gezamenlijk dagritme. Het dagritme versterkt het groepsgevoel dat wij belangrijk vinden; het geeft het kind het gevoel dat ie erbij hoort. Door middel van gezamenlijke activiteiten en eetmomenten, samen opruimen en delen benadrukken we de saamhorigheid en de huiselijkheid die wij nastreven. Het spelen is van groot belang bij een kind om zich sociaal te kunnen ontwikkelen. Zodra een kindje geboren is, legt hij/zij zijn/haar eerste contacten dit is meestal met de ouders. Daarna ontdekt hij/zij andere voorwerpen en speelgoed. Het naast elkaar spelen is de volgende stap en vervolgens het leren samen spelen met de daarbij behorende normen en waarden zoals delen, rekening houden met elkaar, het opruimen van speelgoed en zorgvuldig omgaan met spullen. Hierdoor leer je kinderen respect te hebben voor elkaar en hun omgeving. De pedagogisch medewerkers ziet erop toe dat dit goed verloopt. Wanneer er ruzietjes ontstaan wordt niet direct ingegrepen. De kinderen krijgen zo de kans om te leren hoe ze conflictjes zelf op kunnen lossen. Wanneer dit niet lukt dan zal er door de pedagogisch medewerkers ingegrepen worden zodat het niet uit de hand kan lopen. De pedagogisch medewerker bespreekt even later met de kinderen wat er gebeurd is, hoe het conflict is opgelost en wat voor consequenties dat heeft. Dit stimuleert de zelfredzaamheid van een kind. Beurtverdeling en leren wachten op elkaar zijn ook belangrijke sociale vaardigheden die door de pedagogisch medewerkers worden bewaakt en waar mogelijk bijgestuurd. We proberen de kinderen al vroeg besef bij te brengen over wat goed en kwaad is.

Waarden en normen:
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar, de spullen en hun omgeving. Eigenwaarde is ook van groot belang bij een kind, hij/zij moet zichzelf kunnen zijn. Elk kind is uniek.
We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren, dit is soms lastig voor deze jonge kinderen. Door vaak uit te leggen aan kinderen dat wat je zelf niet wil dat jou gebeurt je ook bij een ander niet moet doen, lukt dit uiteindelijk redelijk. Ook leggen we nadruk op respect voor spullen, zuinig omgaan met speelgoed, niks kapot maken of gooien met speelgoed enz. Dit allemaal op het eigen niveau van het kind. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd over hoe we communiceren met en reageren op de kinderen, dit is samen gevat in een document genoemd: Uitgangspunten voor het werken met kinderen binnen De Ontdekking.

Persoonlijke ontwikkeling:
De pedagogisch medewerkers hebben oog voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Er is veel ruimte voor vrij spel, waarin kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten en contacten kunnen leggen met elkaar. Begrippen als zelfstandigheid, flexibiliteit, zelfvertrouwen en creativiteit zijn belangrijk om “problemen” op te lossen en je aan te kunnen passen aan wisselende situaties wanneer je opgroeit. De pedagogisch medewerker geeft veel complimentjes aan de kinderen en laat het kind veel zelf proberen en moedigt daarbij het kind aan, bijv zelf je jas aan doen. Er wordt veel gepraat met én tegen de kinderen. We leggen dingen uit en benoemen wat we zien. We lossen niet alles op voor de kinderen maar laten ze hun eigen conflictjes op lossen, natuurlijk wordt dit door de pedagogisch medewerker begeleid. Er wordt gekeken naar het individuele kind, wat heeft hij/zij nodig om persoonlijk te kunnen groeien. De spelmaterialen en de activiteiten worden hier specifiek op afgestemd. Interesses en talenten worden op deze manier ontdekt. Wanneer kinderen mogen doen wat ze echt leuk vinden, ontdek je veel van hun persoonlijkheid. De betrokkenheid en het welzijn van het kind wordt daar enorm door vergroot.

Rekenprikkels:
Zelfs al bij de baby’s is er volop aandacht voor de rekenprikkels. Het gaat vooral over het opdoen van eerste ervaringen die de basis leggen voor de latere rekenontwikkeling. Vandaar dat we spreken over “rekenprikkels” denk bijvoorbeeld aan begrippen als, op/onder, achter/voor, groot/klein, koud/warm enz. liedjes zingen, voelen aan voorwerpen, kiekeboe spelletjes, zijn voorbeelden van activiteiten voor de ruimtelijke waarneming bij de baby’s. In de activiteiten waarin aandacht wordt besteed aan cijfers en tellen maken de kinderen kennis met de telrij en tellen, het gaat hier echt om kennismaken met het tellen. Het werkelijk tellen wordt in de kleuterperiode aangeleerd.

Activiteiten:
Een dag op De Ontdekking is een aaneenschakeling van activiteiten met de nodige rustpunten. Er worden gezamenlijke activiteiten aangeboden, er is ook ruimte voor vrij spelen zodat het kind zelf kan kiezen en is er voldoende gelegenheid om samen met de pedagogisch medewerker een activiteit te doen. Naast deze dagelijkse activiteiten zijn er ook seizoen/thema gebonden activiteiten zoals Kerstmis of zomer, maar ook een thema als het lichaam kan aan bod komen. Bij de viering van een feest worden de activiteiten aangepast. Uitgangspunt is hierbij ook wat er leeft in de groep en waar de kinderen op dat moment mee bezig zijn. Ook VVE is hier natuurlijk een onderdeel van.

Activiteiten buiten het kinderdagverblijf:
Regelmatig gaan de pedagogisch medewerkers met de kinderen wandelen, samen met de bolderkar erop uit. Soms gaan de peuters ook naar het bos of een ander uitstapje, dit wordt altijd in overleg met de ouders gedaan. Als je als ouder betrokken wil zijn bij dit soort activiteiten is dit natuurlijk altijd fijn. Ouders geven altijd schriftelijk toestemming voor vervoer van hun kind in een auto.

Zindelijkheid:
Zo rond het tweede levensjaar starten we met de zindelijkheidstraining. Dit wordt altijd in overleg met de ouders/verzorgers gedaan. Eerst wordt er regelmatig op het potje of op de wc geoefend en als dit vordert wordt het dragen van de luier afgebouwd, zo streven we naar complete zindelijkheid. Wanneer het kind nog totaal niet bezig is met zindelijk worden, is het moeilijk dit te stimuleren. We proberen dan geleidelijk aan zijn/haar interesse te wekken. De kinderen worden beloond middels een stickerkaart, dit werkt heel motiverend.

Communicatie met ouders:

Goede kinderopvang valt of staat met een duidelijke en heldere communicatie met de ouders/verzorgers. De breng en haal momenten zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Doordat de werktijden van de pedagogisch medewerkers hierop zijn afgestemd kunnen ouders/verzorgers altijd te woord worden gestaan. Op aanvraag kan er altijd een gesprek buiten de groep plaatsvinden. Dit kan zowel op uitnodiging van de pedagogisch medewerkers als ook op verzoek van de ouders/verzorgers. Het is mogelijk voor de ouders/verzorgers om een dagdeel mee te draaien in de groep van hun kind zodat men een beeld krijgt van De Ontdekking in het algemeen en van hun kind in het bijzonder. Na drie maanden is er een mogelijkheid voor een evaluatie gesprek waarin de achterliggende periode wordt besproken aan de hand van een evaluatieformulier.
Ouders hebben een ouderapp en kunnen daarop communiceren met de pedagogisch medewerker. Er worden berichten verstuurd en daarbij worden ook foto’s gedeeld met de ouders. Een leuke en informele manier om op de hoogte te blijven van wat er op de groep gebeurt. Ouders kunnen dagdelen ruilen of extra opvang aanvragen via deze app. Ook de gegevens van de kinderen kunnen door ouders worden ingezien en aangepast.

3-maanden-evaluatie: 
Ongeveer na 3 maanden krijgen de ouders een evaluatieformulier met vragen over hoe zij en hun kind de eerste maanden op De Ontdekking hebben ervaren. De mogelijkheid bestaat om hier een gesprekje aan te koppelen. Ouderavond: Jaarlijks wordt er één ouderavond georganiseerd dit kan in de vorm van een thema zijn of een avond waarop ouders/verzorgers met elkaar en de groepsleiding van gedachten kunnen wisselen over bijv. het vve programma, versterken van de weerbaarheid enz. Ook wordt er jaarlijks een 10 minuten gesprek aangeboden met de mentor van het kind over de ontwikkeling van het betreffende kind.

Opvallend gedrag:
Wanneer een kind opvalt, door gedrag, opvallende afwijkingen in de ontwikkeling of anders, wordt dit met de ouders/verzorgers besproken. Samen met de ouders/verzorgers wordt besproken of het bijzondere gedrag ook bij hen is opgevallen. Als dit het geval is, wordt het kind geobserveerd. In overleg met de zorg coördinator wordt de observatie van het kind besproken waarna een gesprek met de ouders/verzorgers zal plaatsvinden. In dit gesprek wordt met de ouders/verzorgers gekeken naar wat het beste voor het kind zal zijn.
Er wordt nooit zonder toestemming van ouders/verzorgers contact opgenomen met derden over het kind. Pedagogisch medewerkers kunnen aan de ouders/verzorgers adviseren om het observatieverslag voor te leggen aan de huisarts of het consultatiebureau. Hierop is één uitzondering, namelijk als er een vermoeden bestaat van kindermishandeling van welke aard dan ook. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben een training gevolgd om de meldcode kindermishandeling goed te kunnen hanteren, ook maken wij gebruik van de app meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De pedagogisch medewerkers volgen de stappen zoals deze aangegeven staan in de app. Betrokken werknemers zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met de informatie.

Zorg:
Marika van den Hurk is de zorg coördinator en is direct betrokken bij het zorg proces. Ze voert gesprekken met ouders en pedagogisch medewerkers en gaat waar nodig ook mee om ouders te ondersteunen bij hun hulpvraag. Ze begeleidt de pedagogisch medewerkers in het zorg proces daar waar het nodig is.

Gebruik van medicijnen:
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen veilig en verantwoord kunnen deelnemen aan onze activiteiten ook wanneer ze medicijnen nodig hebben. In dit pedagogisch beleid geven we aan hoe dat we dat in de praktijk doen binnen De Ontdekking.
Wanneer een kind medicijnen gebruikt op het kinderdagverblijf wordt door de pedagogisch medewerker een formulier ingevuld over welk medicijn en hoe en wanneer het medicijn moet worden toegediend en dit wordt afgetekend na toediening. Hierdoor is er altijd controle en zijn vergissingen uitgesloten. Voor het toedienen wordt altijd schriftelijk opdracht gegeven door de ouders/verzorgers. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers wijzigingen in medicijngebruik zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Wij hechten veel waarde aan een open communicatie met ouders/verzorgers. Wij informeren ouders/verzorgers altijd wanneer het medicijn is toegediend en hoe het kind dit ervaart tijdens de mondelinge overdracht bij het ophalen van het kind.

Omgaan met zieke kinderen:
In principe kan een kind wanneer het ziek is het kinderdagverblijf niet bezoeken. Binnen Kinderdagverblijf De Ontdekking hanteren wij de richtlijnen van de GGD wat betreft ziektes met infectiegevaar. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind bijvoorbeeld wel een ziekte en/of koorts heeft maar hier geen hinder van ondervindt en niet meer aandacht en zorg nodig heeft dan ieder ander kind. Dit wordt per situatie bekeken. Wanneer de pedagogisch medewerker vindt dat het kind kan komen ondanks dat hij/zij een ziekte en/of koorts heeft, is hij/zij toch welkom. De rest van de groep kinderen mag hier geen hinder van ondervinden. Wanneer een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt zal de pedagogisch medewerker bepalen of het kind kan blijven of opgehaald moet worden. Wij dienen uit ons zelf geen paracetamol toe aan kinderen, alleen op verzoek van de ouders zelf. De paracetamol moet dan zelf worden meegebracht.
Wanneer de pedagogisch medewerker besluit dat een kind toch kan blijven wordt altijd contact opgenomen met de ouders/verzorgers om deze te informeren. De keuze ligt dan bij de ouders/verzorgers of ze het kind eerder komen ophalen of niet.
Zo zal de zorg voor het kind optimaal zijn wanneer het zich toch al niet lekker voelt. Op deze manier komen wij de ouders/verzorgers tegemoet in de zorg voor hun “zieke” kind.
Als extra service willen we het voor alle ouders mogelijk maken om dagen dat hun kinderen ziek zijn geweest, binnen 3 maanden na herstel op een ander tijdstip in te halen. Dit moet dan wel in de planning passen.

Ruilen van dag(delen) en afnemen extra dag(delen):
Wanneer een ouder een dag(deel) wil ruilen voor zijn/haar kind, kan dit binnen 90 dagen en zal er eerst gekeken worden of er plaats is op de eigen groep, is dit niet het geval kan het kindje naar een andere groep. Als er geen plaats is, kan het niet. Via de ouderapp kunnen er ruilingen en extra dagdelen worden aangevraagd. Vakantie en ziekte kunnen onbeperkt geruild worden, mits er plaats is in de groepen en binnen 90 dagen. Hetzelfde geldt voor het afnemen van een extra dag(deel). Bij de peuterspeelzaal kan niet geruild worden, dit i.v.m. de samenstelling van de stamgroepen.

Interne klachtenregeling:
Mocht een ouder een klacht hebben dan is het de bedoeling dat deze in eerste instantie bij de betreffende medewerker van Kinderdagverblijf De Ontdekking wordt gemeld. Is de betreffende medewerker niet bij machte en/of bevoegd de klacht af te handelen dan wordt de klacht door de directie in behandeling genomen en gaat de interne klachtenregeling van start. (procedure 340.5 interne klachtenregeling) Wanneer ouders/verzorgers niet tevreden zijn over de afhandeling van hun klacht dan kunnen zij met hun klacht naar de geschillencommissie Kinderopvang. Een klacht van ouders wordt behandeld door een klachtencommissie van 3 deskundigen met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de herkomst van de klacht en de inhoud wordt een commissie samengesteld.
1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst schriftelijk bij de ondernemer in.
- de houder onderzoekt de klacht zorgvuldig.
- de houder houdt de ouder op de hoogte van de afhandeling van de klacht.
- de klacht, rekening houdend met de aard ervan, wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld.
- de ouder krijgt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel van de klacht.
- In het oordeel is een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Achterwachtregeling:
In geval van calamiteiten is de achterwacht per locatie als volgt geregeld;
De St. Annastraat 8 kan een beroep doen op de collega’s van de Pandelaar 45. Onderling wordt dit per locatie met de pedagogisch medewerkers geregeld.
De Pandelaar 45 kan een beroep doen op de school De Pandelaar, de collega’s van Annastraat 8. Ook is er altijd een pedagogisch medewerker beschikbaar als achterwacht wanneer er iemand alleen in het pand is. Dit is alleen tussen 7.00 -7.15 uur en tussen 18.00 -18.30 uur. Deze regeling zorgt ervoor dat er altijd iemand beschikbaar is om in te springen bij calamiteiten.

3 uur regeling BKR ( beroepskracht kind ratio):
De beroepskracht kind ratio oftewel BKR is een wettelijke regeling die in Nederland geldt voor de kinderopvang. De BKR geeft aan hoeveel pedagogisch medewerkers er aanwezig moeten zijn in een groep, afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de kinderen. Deze ratio verschilt per leeftijdsgroep van de kinderen en is vastgesteld in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.
Het doel van de BKR is om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen en de veiligheid en het welzijn van de kinderen te bevorderen. De kinderen krijgen voldoende aandacht en zorg wat hun ontwikkeling ten goede komt.
Bijvoorbeeld 1 pedagogisch medewerker op 3 kinderen tot 1 jaar en 1 pedagogisch medewerker op bijv. 8 kinderen van 2 tot 4 jaar.
Binnen de wet is het mogelijk om 3 uur per dag van de BKR af te wijken, deze regeling wordt per juli 2023 versoepeld, dat wil zeggen dat er niet vooraf hoeft te worden vastgesteld wanneer deze 3 uur worden ingezet.
Binnen De Ontdekking wijken we mogelijk af van de BKR tussen 7.30 uur en 8.30 uur. Dit ligt aan het aantal kinderen dat er dan al is.
We wijken standaard af van de BKR tijdens de middagpauze van de pedagogisch medewerkers die ieder een half uur om de beurt uit de groep zijn.
We wijken mogelijk af van de BKR tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Dat ligt aan het aantal kinderen dat er dan nog is.
Omdat we binnen De Ontdekking niet met invalkrachten werken maar enkel met vaste pedagogisch medewerkers, zijn alle kinderen bekend met alle medewerkers op de locatie. Wanneer er dan géén vast gezicht op de groep kan zijn, wat niet vaak voorkomt dan is er altijd een bekende pedagogisch medewerker op de groep. Op deze manier waarborgen wij het veilige gevoel voor kinderen dat zo belangrijk is om goed te kunnen ontwikkelen. Ook de pedagogisch medewerker weet welke kinderen er in de groep zijn, dat geeft een vertrouwd gevoel ook voor hem/haar. De pedagogisch medewerker draagt er zorg voor dat er wordt voldaan aan de behoeften van het kind, door er voor de kinderen te zijn; zich beschikbaar op te stellen en te reageren op de signalen die het kind aan de pedagogisch medewerker geeft. Indien de groepshulp aanwezig is, kan zij de pedagogisch medeweker ondersteunen, zodat deze alle aandacht op de kinderen kan richten. De werktijden voor onze pedagogisch medewerkers per groep:
De eerste van 7.00 uur tot 17.00 uur, de tweede van 8.00 uur tot 17.30 uur en de derde van 8.30 uur tot 18.00 uur. Eén pedagogisch medewerker blijft tot 18.30 uur, hier wijken we nooit af omdat het maar een enkel kind betreft. Hier geldt de achterwachtregeling.

Vierogenprincipe:
Het VOP (vierogenprincipe) houdt in dat er altijd minimaal 2 volwassenen aanwezig moeten zijn op de groepen waar de kinderen verblijven. Wij streven ernaar om zo veel mogelijk met twee pedagogisch medewerkers op de groep werkzaam te zijn. Wanneer dit niet kan i.v.m. kind aantallen is er te allen tijden toezicht vanuit andere groepen, pedagogisch medewerkers zijn incidenteel maximaal een half uur alleen aanwezig in het pand. Alleen van 7.00-7.15 uur en van 18.00-18.30 uur is dit mogelijk. Er is cameratoezicht.
Er is dan altijd achterwacht geregeld. Ouders kunnen na 7.00 uur altijd bij ons binnen lopen wanneer het hun uitkomt, de deur is altijd open. Pedagogisch medewerkers houden gezamenlijk toezicht op de slaapkamers, er staan babyfoons en ze spreken elkaar aan op eventueel afwijkend gedrag. Dit draagt ook bij aan de kwaliteit van de opvang door de samenwerking tussen medewerkers te bevorderen en het onderling delen van verantwoordelijkheid wordt zo gestimuleerd. De groepen zijn voorzien van veel glas waardoor er een doorkijk is vanuit alle groepen naar elkaar. Op de locatie St. Annastraat hangen beveiligingscamera’s, die gericht zijn op de gang met alle vertrekken de ingangen en buitenruimte. Op het toilet is een babyfoon aanwezig deze staat in de peutergroep. Op deze manier kunnen de pedagogisch medewerkers die met de kinderen op het toilet zijn altijd door een ander gehoord worden. De Vliegeniers zit op de bovenverdieping, deze groep grenst aan het kantoor van de directie en vanuit kantoor is goed zicht op het toilet van deze groep. Wanneer er iemand alleen werkzaam is op deze groep staat de deur van het kantoor open zodat er altijd toezicht is. Wanneer de Avonturiers aanwezig zijn, is er toezicht door het glas van de tussendeur naar elkaar. Ook op de Pandelaar hangen camera’s bij de ingang, de gang en de slaapkamers. De camera’s zijn ten alle tijden te bekijken door de directie. Er kan ook wanneer er aanleiding toe is terug gekeken worden. Tijdens uitstapjes gaan de pedagogisch medewerkers ( of een pedagogisch medewerker en een volwassene) minimaal met z’n tweeën op pad met een groepje kinderen. Als een pedagogisch medewerker alleen met een groepje kinderen op pad gaat dan is dit in een omgeving waar voldoende sociale controle aanwezig is van andere mensen. Met deze maatregelen zorgen wij ervoor dat de veiligheid en het welzijn van de kinderen en de medewerkers zoveel als mogelijk worden gewaarborgd.

Vaste gezichten voor onze kinderen:
Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en continuïteit binnen het kinderdagverblijf. De Ontdekking draagt hier zorg voor door vaste gezichten in te zetten bij de kinderen. Onze pedagogisch medewerkers werken op vaste groepen en zoveel als mogelijk ook op vaste dagen. Wanneer er een vast gezicht ziek is of op vakantie gaat wordt er gekeken of er met een ander vast gezicht geruild kan worden. Wanneer dit echt niet lukt omdat er geen vast gezicht voor handen is, zal er een andere pedagogisch medewerker worden ingezet. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking kunnen in principe in elke groep invallen omdat ze op de hoogte zijn van alle bijzonderheden van de groepen op hun locatie. Wanneer er dan iemand uitvalt i.v.m. vakantie of ziekte ondervinden de kinderen en pedagogisch medewerkers daar zo weinig mogelijk hinder van. Wij bereiken met deze methode dat alle kinderen, alle pedagogisch medewerkers kennen en dat alle pedagogisch medewerkers alle kinderen kennen. Wij hebben op deze manier geen invalskrachten nodig en werken uitsluitend met vaste pedagogisch medewerkers op een vaste locatie. Uitzonderingen betreffende (langdurige) ziekte en zwangerschapsverlof van pedagogisch medewerkers daargelaten.

EHBO aan kinderen:
Alle pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben een EHBO aan kinderen certificaat van het oranje kruis. Dit wordt jaarlijks herhaald op de studiedag. Eventuele nieuwe medewerkers die geen EHBO hebben gaan dit zo snel als het kan halen. Pedagogisch beleidsmedewerker/coach: Wij hebben twee pedagogisch beleidsmedewerkers en twee pedagogisch coaches binnen De Ontdekking. Linda Straatman (st Annastraat 4 en 8 ) en Ine van de Crommenacker (Pandelaar 37 en 45) zijn de pedagogisch beleidsmedewerkers, zij zorgen ervoor dat het pedagogisch beleid en de werkwijze VVE binnen De Ontdekking gedragen en uitgevoerd wordt door onze pedagogisch medewerkers. Ze houden de ontwikkelingen rondom pedagogiek en vve in de kinderopvang en in het algemeen bij en verwerken dit waar nodig in het beleid van De Ontdekking. Samen met het team van pedagogisch medewerkers zorgen zij voor een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer, die zo belangrijk is binnen De Ontdekking en dat het actuele beleid in de praktijk zichtbaar is. Linda en Ine zijn beide specifiek opgeleid voor deze taak.
Marika van den Hurk en Inge Veltrop zijn de pedagogisch coaches, alsook de VVE- coaches. Zij voeren vele gesprekken met de pedagogisch medewerkers en staan ze bij in hun dagelijkse werkzaamheden. Elke leeftijdsgroep heeft 4 maandelijks een coachings bijenkomst specifiek gericht op de 4 basisdoelen van de wet kinderopvang. De pedagogisch medewerkers voelen zich veilig om hun coach vragen te stellen en jaarlijks heeft elke medewerker een eigen coaching gesprek met Marika waarin de doelen en ontwikkelingen op persoonlijk, vve en pedagogisch vlak aan bod komen. Marika en Inge zijn intensief betrokken bij alle medewerkers en lopen regelmatig de groep op, het contact is laagdrempelig. Marika en Inge zijn ook gespecialiseerd VVE coach, zij zijn specifiek opgeleid om de VVE kinderen en de pedagogisch medewerkers goed te begeleiden en te coachen. Ze kunnen ondersteunen bij het opstellen van handelingsplannen voor de betreffende VVE kinderen. Zelf meewerken op de groep is als coach belangrijk, je weet wat de groep het kind en de pedagogisch medewerkers bezig houdt en kan daar op in spelen. Inge is zelf ook nog werkzaam als pedagogisch medewerker. Ze werkt 2 dagdelen op de groep en weet wat de medewerkers bezig houdt vanuit die positie. Ze is een aanwinst voor haar collega’s. Coaching vindt op vele vlakken plaats. Medewerkers kunnen hun verhaal kwijt en staan open voor coaching, omdat ze er op kunnen vertrouwen dat dit op een positieve opbouwende manier gebeurt. De pedagogisch beleidsmedewerkers werken nauw samen met de pedagogische coaches. Elk jaar ontwikkelt de Ontdekking een jaarplan met doelstellingen voor dat jaar en hoe we daaraan gaan werken. De uren registratie van de pedagogisch beleidsmedewerkers per LRK nummer en pedagogisch coaches is opvraagbaar bij Marika.

Pedagogisch beleid algemeen buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Doel van het beleidsplan:

 • Als middel om een ieder die betrokken is bij de opvang van kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar inzicht en duidelijkheid te geven ten aanzien van de manier van werken.
 • Voor een nieuwe medewerker om op een snelle manier ondersteuning te bieden bij het inwerken.
 • Voor ouders om inzicht te krijgen in de manier van werken.
Het belangrijkste uitgangspunt van de pedagogische visie van kinderdagverblijf De Ontdekking ten aanzien van de buitenschoolse opvang is, het zo huiselijk mogelijk te laten zijn. “een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer” is niet voor niets onze slogan. Dit komt terug in de inrichting en indeling van de ruimtes, maar ook in de dagindeling en de voeding ( voedingsbeleid is op te vragen bij de directie).
De buitenschoolse opvang is vrije tijd. Dat betekent dat kinderen bij ons deze tijd zelf moeten kunnen invullen. Zij kunnen er dus voor kiezen om niet mee te doen met een georganiseerde activiteit. Maar tegelijk proberen wij de kinderen wel te stimuleren en uit te dagen om eens iets nieuws of iets anders te ondernemen.

De buitenschoolse opvang organiseert daarom een breed activiteitenaanbod waarin voor ieder kind iets te doen is, voor meisjes en jongens, voor jonge kinderen en (bijna) pubers, binnen en buiten, creatief en sportief, voor kinderen met uiteenlopende interesses, culturen, niveaus, individueel of in de groep.

Emotionele veiligheid:
Een belangrijke factor om je als kind emotioneel veilig te voelen is een vertrouwd gezicht. Bij De Ontdekking werken wij daarom met een vast team. Tijdens vakanties (bij eventueel samengevoegde groepen) wordt er ook een vertrouwde/vaste pedagogisch medewerker ingepland. We proberen een sfeer te scheppen waarbinnen kinderen zich veilig kunnen voelen. Bij de inrichting en de aankleding van de ruimte maken we het huiselijk en gezellig, d.m.v. leuke aankleding, hoeken en aparte speelruimtes. Naast aandacht voor de hele groep, krijgen de kinderen ook veel individuele aandacht. Samen een boekje lezen op de bank, gezellig een spelletje doen, een muziekje aan, even kletsen over wat het kind bezighoudt, een aai over de bol, zijn allemaal dingen die de sfeer mede bepalen. Wat het ene kind leuk vindt, hoeft het andere kind niet leuk te vinden. Wij observeren de kinderen goed en praten met de ouders over het kind, zodat we weten hoe we het de kinderen zoveel mogelijk naar hun zin kunnen maken. Een kind dat zich gezien en gehoord voelt is veelal een tevreden kind!

Houding:
Wij tonen belangstelling voor het wel en wee van de kinderen. We letten op hun doen en laten. Ook zijn we geïnteresseerd in ‘belangrijke’ gebeurtenissen die zij meemaken, zoals gym- sport of muziekuitvoeringen. Als kinderen iets goeds doen laten we merken dat we dat fijn vinden, als kinderen iets doen wat niet mag laten we ook duidelijk merken dat we dat niet fijn vinden. We bespreken dat dan met het kind en na meerdere correcties, kan er wel eens een sanctie volgen, zoals bijv. een tijdelijk verbod om op de computer te spelen, of niet zonder begeleiding naar buiten.

Belangrijk in onze houding vinden wij:
 • belangstelling voor ieder kind.
 • enthousiasme.
 • consequente houding t.a.v. de aanpak van de kinderen.
 • respect voor iedereen.
 • positieve instelling hebben.
 • open staan voor kinderen en hun ouders.
 • een voorbeeld zijn in hoe je respectvol met elkaar omgaat.
Groepssfeer:
Een positieve sfeer in de groep is van groot belang. Een belangrijke bijdrage aan die positieve groepssfeer zijn de vaste routines, rituelen en regels in de groep. Het geeft kinderen houvast als zij kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Zo krijgen de kinderen overzicht over hun tijd op de BSO. Ook staat bij ons de kinderparticipatie hoog in het vaandel. Kinderen mogen aangeven wat hun wensen zijn en wij kijken hoe we daar aan kunnen voldoen. Ze denken mee in regels, activiteiten enz.

Werkwijze/dagindeling:
Wanneer de kinderen na school op de BSO komen, kunnen zij meteen iets te drinken krijgen, maar mogen verder meteen gaan spelen. Als alle kinderen er zijn gaan we fruit en groente eten. Er wordt gezamenlijk aan tafel gegeten en gedronken. De kinderen zitten aan tafel bij een vaste pedagogisch medewerker (mentor) met een vaste groep kinderen. Zo wordt er overzicht gehouden dat alle kinderen in elk geval gedronken en fruit gegeten hebben en heeft de mentor een moment met zijn/haar kinderen. Er worden activiteiten aangeboden en de kinderen zijn vrij om daar aan mee te doen. Op woensdag en vrijdag krijgen de kinderen als ze uit school komen een broodmaaltijd. De opvang is dan op de St Annastraat, de kinderen van de Pandelaar worden daar door ons naar toe gebracht. Daarna kan er vrij gespeeld worden. In de loop van de middag wordt er dan nog wat gedronken en fruit en groente gegeten. Rond 16.30 uur krijgen de kinderen een biscuitje en nog wat drinken. Vanaf ongeveer 17.00 uur  worden de kinderen opgehaald en om 18.00 uur sluit de BSO. Op aanvraag zijn wij geopend tot 18.30 uur. In de vakantie, wanneer kinderen een hele of halve dag komen, zullen de vaste punten tijdens de dag het fruit, groente en drinken (tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 14.30 en 15.00 uur) en de broodmaaltijd rond 11.30/12.00 uur zijn. Daarbuiten kunnen de kinderen weer naar eigen inzicht spelen of activiteiten doen. Tijdens de vakantie is er altijd een geweldige planning, boordevol activiteiten en uitstapjes. Deze staat ongeveer een week van te voren op de website www.deontdekking-kdv.nl

Fysieke veiligheid:
Inrichting:
Bij de inrichting van de verschillende ruimtes/hoeken en bij aanschaf van materialen letten wij op de veiligheid, maar ook of het de kinderen aanspreekt. Door het aanbieden van materialen die herkenbaar zijn uit het dagelijks leven, zoals oude kleding, schoenen, oude pannen, zien wij dat de kinderen gestimuleerd raken om ze in hun (fantasie)spel te gebruiken. Daarnaast leren wij kinderen te letten op mogelijke gevaren die er altijd zijn. Als je bv. met een schaar gaat lopen ontstaat er een gevaarlijke situatie en dit mag dus niet of wanneer je met blote voeten in de zandbak speelt, moet je extra oppassen waar je je schep in het zand steekt.
Door op te letten hoe de kinderen spelen en hen op mogelijke gevaren te wijzen, maken we de kinderen bewust van hun eigen gedrag, dat van anderen en de gevolgen ervan.
Om het veld of het schoolplein is een hek geplaatst zodat de kinderen weten waar ze mogen spelen en kunnen zij niet zomaar weg rennen. Alle pedagogisch medewerkers  hebben Eerste Hulp bij kinderen en Reanimatie gevolgd en zijn gediplomeerd volgens de eisen van het oranje kruis, zodat er zowel bij kleine als bij ernstige ongelukken adequate hulp verleend kan worden. Bij ernstige ongevallen zullen we zo snel mogelijk de ouders proberen te bereiken en indien nodig meteen naar een arts gaan of de ambulance bellen.

De groepen:
We hebben 5 groepen BSO binnen De Ontdekking, te weten:
De Vliegeniers groep 1 en 2 ( St Annastraat 8)
De Avonturiers groep 3, 4 en 5 ( St Annastraat 8)
De Pioniers groep 6, 7 en 8 ( St Annastraat 4)
De Bengels groep 1 en 2  ( Pandelaar 37)
De Bikkels groep 3, 4 en 5 (Jenaplanschool de Pandelaar)
Doorstroom naar de volgende groep is niet gegarandeerd, we kijken per schooljaar hoe de kind planning is en acteren daarop. Dit wordt tijdig met ouders en kinderen besproken.
De Vliegeniers en Avonturiers zitten in twee voormalige woonhuizen op de bovenverdieping van onze dagopvang. De ruimtes bieden veel huiselijkheid met een keuken en aparte kamers waar kinderen zich kunnen terug trekken. De Pioniers hebben een mooie eigen bungalow met twee aparte kamers en een ruime keuken waarin zij volop kunnen kokkerellen enz. De Bengels delen de ruimte met onze peuterspeelzaal en hebben een mooie ruime hal tot hun beschikking. Ook de keuken kan door hun gebruikt worden.
De Bikkels hebben de grote vieringruimte van de Jenaplanschool de Pandelaar tot hun beschikking. Veel ruimte om te bewegen. Alle groepen hebben volop buitenruimte tot hun beschikking. Elke groep heeft een eigen pedagogisch werkplan.

Voeding:
In schoolweken wordt op de BSO groente en fruit gegeten van verschillende soorten, zodat kinderen volop keuze hebben.
In de vakantie en op studiedagen wordt gezorgd voor een broodmaaltijd. Daarbij kan thee, melk of water worden gedronken. Incidenteel (bijv. in de schoolvakanties) zullen er ook andere dranken aangeboden worden en is er iets lekkers bij de lunch, bijv. poffertjes, knakworst , pizza, of soep, kinderen maken dit dan zelf mee als activiteit. Er wordt altijd rekening gehouden met eventuele allergieën, geloofsovertuiging of persoonlijke wensen.
De kinderen mogen zelf kiezen wat zij op hun boterham smeren. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd beleg, zowel hartig als zoet beleg. ( zie ons voedingsbeleid )
De kinderen eten met hun handen. Kinderen worden aangesproken op hun tafelmanieren. Kinderen die de neiging hebben hun brood naar binnen te “proppen”, wordt geleerd hun boterham in stukjes te snijden of rustig op te eten.
Na het eten brengen de kinderen hun eigen bord, bestek en beker naar de keuken. Ook mogen de kinderen mee helpen de tafel af te ruimen.
Wij proberen de suikerinname zoveel mogelijk te beperken. Wij hebben een voedingsbeleid dat je op kunt vragen bij de directie.
Gezonde voeding is belangrijk voor een kind maar wat is dat nu precies? Dat is voor iedereen verschillend. In overleg met een diëtiste en met het advies van het voedingscentrum, heeft De Ontdekking een voedingsbeleid opgesteld waarin de belangrijkste dingen voor onze organisatie beschreven staan en hoe wij daar mee omgaan. Dit is op te vragen bij de directie van kinderdagverblijf De Ontdekking. Sinds 2022 heeft De Ontdekking een coach gezonde kinderopvang, zij heeft de training gevolgd en neemt de overige medewerkers mee in deze werkwijze middels coaching-bijeenkomsten.
Kinderen kunnen tussen 7.00 uur en 8.00 uur ontbijten op de voorschoolse opvang tijdens schoolweken.
Een gezond ontbijt vormt de basis voor een goede start van de dag. De voorschoolse opvang kan en wil  hier een rol in spelen als dat wenselijk is. Het belang van een voedzaam ontbijt is bekend en de tijd hebben/krijgen om dit te nuttigen ook. Binnen de voorschoolse opvang is er volop aandacht en tijd om het ontbijt met de kinderen gezellig en gemoedelijk te laten verlopen. Kinderen mogen zelf hun boterham smeren of worden daarmee geholpen door de pedagogisch medewerker. Rond 8.00 ruimen we gezamenlijk het ontbijt op en worden de voorbereidingen getroffen om naar school te gaan. Het ontbijt zorgt voor de nodige energie die de kinderen zo hard nodig hebben. Het ontbijt past helemaal in ons voedingsbeleid.

Veiligheid en gezondheid:
De groepsruimtes zijn ingericht voor de betreffende leeftijdscategorie en bieden alles wat de kinderen nodig hebben. Periodiek wordt de veiligheid van alle ruimtes in kaart gebracht. Dit doen we samen met de pedagogisch medewerkers. Zij weten als geen ander waar de eventuele risico’s zich bevinden en hoe dit risico zo klein mogelijk te houden. De pedagogisch medewerkers bekijken gezamenlijk hun eigen groepsruimte en stellen daarbij hun eigen veiligheidsbeleid op. Er wordt met regelmaat gelucht in de kinderdagverblijven zodat er voldoende frisse lucht binnen is. Met CO2 meters wordt dit ook werkelijk gecontroleerd. Er zijn verschillende CO2 meters in de kinderdagverblijven aanwezig. Kinderen wordt geleerd om de handen te wassen en bijv. te niezen in de ellenboog.
Met uitstapjes of het ophalen op scholen nemen we altijd een presentielijst en telefoon mee. We checken alle kinderen voordat we gaan.
Kinderen die op eigen vervoer naar de bso mogen melden zichzelf eerst bij de pm’er op school voordat zij gaan. Ouders tekenen hiervoor een toestemmingsformulier.
In het veiligheid en gezondheid beleid zijn onze afspraken betreft gezondheid en veiligheid te vinden (opvraagbaar bij directie). Zo is de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en medewerkers zo optimaal mogelijk gewaarborgd. 

Regels:
Vrij spel in een groep is toch aan regeltjes gebonden. Regels zijn voor ieder kind belangrijk, omdat ze structuur aanbrengen. En structuur biedt veiligheid.
 • Zo moeten de kinderen rekening houden met de anderen en mogen geen stoorelement zijn bij het spel van de ander.
 • Zij dienen verantwoord met het materiaal om te gaan.
 • Bij het spel dient ook de veiligheid in het oog gehouden te worden.
 • Ook voor het surfen op het internet zijn er instructies. Deze zijn terug te vinden in het pedagogisch werkplan per groep.
Deze leefregels worden regelmatig samen met de kinderen besproken. Kinderen worden betrokken bij het uitzoeken/bepalen van een nieuwe regel”.

Inspraak door kinderen oftewel  kinderparticipatie:
Een gezellige groep vorm je allemaal samen. Je voelt je echt onderdeel van de groep als je mee mag denken en beslissen over wat er speelt. Indien mogelijk worden de kinderen dan ook betrokken bij bv. aanschaffen van nieuw spelmateriaal, verzinnen van activiteiten, eventueel nieuwe regels enz. Hierbij krijgen ze de ruimte om hun persoonlijke mening te geven, maar leren ze ook rekening te houden met de mening van anderen.
Een tevredenheidonderzoekje onder de kinderen biedt altijd mooie resultaten.

Pedagogische kwaliteitsboom:
De pedagogische kwaliteitsboom is een instrument dat pedagogisch medewerkers helpt om het pedagogisch beleid van De Ontdekking te vertalen naar de alledaagse praktijk. De boom bestaat uit de 4 pedagogische basisdoelen uit de wet kinderopvang, als deze 4 doelen goed op orde zijn in de praktijk resulteert  dit in verantwoorde, veilige en betrokken opvang aan onze kinderen. De GGD inspecteert jaarlijks of de pedagogische praktijk op orde is.
De pedagogische kwaliteitsboom is een belangrijk instrument voor onze pedagogisch medewerkers om de doelen voor hun groep in beeld te brengen en daarop te anticiperen. Bij elke groep is de boom aanwezig en daarop is te lezen hoe er aandacht wordt besteed aan de 4  basisdoelen. De basisdoelen zijn beschreven in het pedagogisch werkplan per groep.

Zelfstandigheid:
Wij vinden privacy en zelfstandigheid heel belangrijk voor kinderen. Het hoort bij hun groei naar volwassenheid. We bedoelen daarmee dat kinderen niet constant onder het wakend oog van een volwassene hoeven te zijn. Binnen onze BSO-ruimtes is daartoe ook de mogelijkheid. Kinderen kunnen zich alleen of samen in een ruimte “terugtrekken” om daar gezellig te kletsen en contact op te bouwen zonder bemoeienis van een volwassene.

Ook is het belangrijk dat een kind, in een voor hem/haar  vertrouwde omgeving, kan leren voor zichzelf op te komen. Als een conflict zich afspeelt in de buurt van een volwassene, verwachten kinderen vaak dat deze zich met het conflict zal bemoeien en een oplossing geeft. Om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, is het beter dat ze er eerst zelf proberen om er uit te komen. De emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd bij het voor jezelf opkomen en bij het oplossen van kleine problemen onderling.
Soms kies je er als pedagogisch medewerker bewust voor om niet bij het knutselen te gaan zitten, zodat kinderen dan juist meer hun eigen ideeën en creativiteit moeten aanspreken. Wanneer ze behoefte hebben aan advies, dan kunnen ze er wel altijd iemand bij roepen.
Om toch zicht te houden op wat er in alle ruimtes gebeurt, lopen wij met regelmaat even binnen om te vragen hoe het daar gaat, of iedereen het nog naar zijn/haar zin heeft enz. Wanneer kinderen zelf naar een clubje mogen, geven ouders daar toestemming voor en ook wanneer kinderen zonder toezicht buiten mogen spelen wordt dit met ouders overlegd.

Vrije tijd:
Bij vrije tijd denken we aan rust, ontspanning, eigen keuzes maken, initiatieven nemen, geen bemoeienis van volwassenen, eigen interesses volgen, chillen maar ook je vervelen. Dit zijn hele belangrijke dingen binnen de BSO.
Binnen de BSO is er veel mogelijkheid tot vrij spel. Binnen hebben we aparte ruimtes/hoeken ingericht voor verschillende activiteiten. De kinderen kunnen zelf kiezen in welke ruimte zij gaan spelen. Het is wel de bedoeling dat zij opruimen voor zij naar huis gaan of iets anders gaan doen. Bij alle activiteiten staat voorop dat de kinderen het leuk moeten vinden wat ze doen. Dit omdat het verblijf op de BSO voor de kinderen vrijetijdsbesteding is. Wanneer kinderen te lang televisie kijken of op de computer spelen zullen wij de kinderen proberen te interesseren voor andere activiteiten. Bovendien zullen zij rekening moeten houden met de andere kinderen die ook bv. op de computer willen. We werken met tijdklokken en zetten de tijd op 20 minuten “schermtijd”.
We willen geweld in films of computerspelletjes zoveel mogelijk weren. Daarbij blijft het moeilijk om te bepalen, wat nu precies geweld in een video of spelletje is. Hierin wordt overleg met de ouders als erg belangrijk ervaren.

Activiteitenaanbod:
Tijdens de schoolweken wordt er iedere dag een activiteit aangeboden.
Tijdens de vakanties wordt er door de werkgroep een activiteiten planning gemaakt met daarin een opsplitsing voor 7- en 7+ kinderen. Deze planning is zeer gevarieerd en wordt door de kinderen en ouders altijd goed ontvangen.
Spelen is in de eerste plaats belangrijk vanwege het plezier dat kinderen hebben, maar daarnaast ook heel belangrijk voor de lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling.
De speelmogelijkheden die wij aanbieden zijn:

Binnen spelen:
 • knutselen
 • spelen met constructiemateriaal
 • lezen en televisie kijken
 • gezelschapspelletjes
 • kookactiviteiten
 • computeren/Wii/internetten
 • muziek maken/ luisteren
 • bewegingsspel
 • drama (verkleden, schminken)
Indien nodig zullen wij kinderen ook begeleiden bij het huiswerk maken.
 
Buiten spelen:
Kinderen hebben beweging nodig en frisse lucht. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten een groot deel van de dag op school. Af en toe is er speelkwartier of gymles, maar meestal zitten ze op een stoel. Bewegen heeft veel positieve effecten op gezondheid en welbevinden.
Buitenspelen betekent in de eerste plaats: meer ruimte om te bewegen.
Zeker tijdens vakantie/studiedagen stimuleren wij de kinderen tenminste één keer per dag buiten te gaan spelen.
De speelmogelijkheden buitenshuis die wij aanbieden zijn:
 • in de tuin/ op het schoolplein op het grote veld (begeleid spel of vrij spel)
 • met begeleiding op straat.
 • met begeleiding naar het bos/ speeltuin/ e.d.
Voor activiteiten buiten onze eigen locaties vragen wij altijd toestemming aan de ouders.

Georganiseerde activiteiten en feesten:

Wanneer een kind jarig is, mag het zelf kiezen uit de traktatiemap wat hij/zij wil trakteren op de buitenschoolse opvang. Wij verzorgen deze traktatie in overleg met het kind. Ouders hoeven dit niet zelf te regelen. Het jarige kind wordt toegezongen en het mag een cadeautje grabbelen uit de grabbelton.
 • Met Carnaval wordt de groep gezellig versierd en hebben we leuke activiteiten.
 • Sinterklaas vieren wij gezamenlijk met de groep.
 • Met Kerstmis en nieuwjaar  worden de groepen gezellig in kerstsfeer gebracht en hebben we speciale activiteiten voor de kinderen.
 • Voor de buitenschoolse opvang organiseren wij ieder jaar één gezamenlijk leidster feest voor alle verjaardagen van de pedagogisch medewerkers.
Mentorschap:
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van het kindje begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken.
Elk kind binnen De Ontdekking is toegewezen aan een mentor ( pedagogisch medewerker van de groep). Natuurlijk hebben alle pedagogisch medewerkers oog voor de ontwikkeling van alle kinderen in hun groep maar de mentor let specifiek op het welbevinden van de aan haar toegewezen kinderen. Het is voor een pedagogisch medewerkers bijna onmogelijk om met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerker om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kan ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij de BSO. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar de kinderen en maken dan een verdeling. De Kinderen mogen aangeven bij wie zij zich het prettigst voelen. De Mentor is verantwoordelijk voor het volgen van het welbevinden, en ze is het aanspreekpunt voor de ouders. 3 maandelijks worden de kinderen besproken in een stamgroep overleg en worden eventuele bijzonderheden met de ouders besproken. De ouders ontvangen een formulier waarop staat wie de mentor is van hun kind(eren).

Zorg:
Marika van den Hurk is de zorg coördinator en is direct betrokken bij het zorg proces. Ze voert indien nodig gesprekken met ouders en pedagogisch medewerkers en gaat waar nodig ook mee om ouders te ondersteunen bij hun hulpvraag. Ze begeleidt de pedagogisch medewerkers in het zorg proces.

Opvallend gedrag:
Wanneer een kind opvalt, doordat hij/zij zich bijzonder gedraagt, wordt dit met de ouders/verzorgers besproken. Samen met de ouders/verzorgers wordt besproken of het bijzondere gedrag ook bij hen is opgevallen. Als dit het geval is, wordt het kind geobserveerd. In overleg met de zorg coördinator wordt de observatie van het kind besproken waarna een gesprek met de ouders/verzorgers zal plaatsvinden. In dit gesprek wordt met de ouders/verzorgers gekeken naar wat het beste voor het kind zal zijn.
Er wordt nooit zonder toestemming van ouders/verzorgers contact opgenomen met derden over het kind. Pedagogisch medewerkers kunnen aan de ouders/verzorgers adviseren om het observatieverslag voor te leggen aan de huisarts of het consultatiebureau. Hierop is één uitzondering, namelijk als er een vermoeden bestaat van kindermishandeling van welke aard dan ook. Alle pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben een training gevolgd om de meldcode kindermishandeling goed te kunnen hanteren. Betrokken teamleden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met de informatie. In een teamvergadering worden deze zaken nooit besproken.

Ontwikkeling:
De ontwikkeling kun je onderverdelen in motorische ontwikkeling, taal- en denkontwikkeling, sociale ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van waarden en normen.
Bij de buitenschoolse opvang leren de kinderen anders dan op school.
Het gaat op de BSO vooral om spelend leren. Spelen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door kinderen te stimuleren, aan te moedigen, samen naar oplossingen te laten zoeken en te complimenteren wanneer het goed gaat, proberen we kinderen te helpen. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.

Persoonlijke ontwikkeling:
Afhankelijk van de activiteit die de kinderen kiezen zullen bepaalde aspecten van de ontwikkeling in meer of mindere mate aan bod komen. Wanneer een kind knutselt en zelf een manier bedenkt om bijvoorbeeld een bewaardoosje van een leeg boterkuipje te maken, dan wordt hierbij de ontwikkeling van de fantasie gestimuleerd. Bij het buitenspelen wordt de lichamelijke ontwikkeling gestimuleerd.

Sociale ontwikkeling:
De sociale ontwikkeling komt naar voren bij het samen spelen, maar ook bij het rekening houden met elkaar. Er kunnen vriendschappen ontstaan en de kinderen krijgen na verloop van tijd een vertrouwensband met de pedagogisch medewerker.
Vanaf ongeveer het negende jaar, verandert de kijk van kinderen op de wereld; de wijde wereld komt dichterbij. Ze gaan nadenken over ‘levensvragen’ en stellen mogelijk ook vragen waarop we niet altijd meteen antwoord weten.
Er is op de BSO dan altijd ruimte om (groeps)gesprekken te houden als er vanuit de kinderen vragen of opmerkingen komen over bijvoorbeeld grote rampen of geweld in de wereld. Het is belangrijk dat kinderen hierover kunnen praten met volwassenen, zodat ze via zulke gesprekken leren inschatten wat de kans is dat hen daadwerkelijk hetzelfde gebeurt en gaan nadenken over wat zijzelf in een vergelijkbare situatie zouden kunnen doen.

Ontwikkeling van waarden en normen:
De ontwikkeling van waarden en normen gaat over het besef tussen goed en kwaad, over anderen helpen en je verantwoordelijk voelen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren respect te hebben voor elkaar, voor hun omgeving, spullen van andere enz. Het is van belang dat een kind in zijn/haar waarde wordt gelaten, dat hij/ zij niet belachelijk wordt gemaakt omdat hij/ zij anders is of doet dan anderen. Daarom letten we erop hoe de kinderen met elkaar omgaan, en spreken we hen daar eventueel op aan als dit nodig is.
Enkele groepsregels die we daar mee bedoelen zijn:
 • rekening houden met elkaar
 • luisteren naar elkaar
 • niet pesten, schelden, schoppen en slaan
 • geen grof taalgebruik en vloeken
 • beleefdheidsvormen hanteren bv. niet met volle mond praten
 • wachten aan tafel tot iedereen klaar is
 • op verantwoorde manier omgaan met speelgoed en andere spullen
 • geen natuur vernielen of onnodig beestjes doodmaken
 • afval in vuilnisbakken gooien
 • respect voor elkaars spullen, lichaam en grenzen.
Omgaan met seksualiteit:
Vaak is het erg schrikken als je kind voor het eerst met uitspraken of serieuze vragen komt t.a.v. seksualiteit. Je wilt dan als ouder weten, waar je kind “het vandaan haalt”. Tussen 4 en 12 jaar verandert het lichaam van een kind. Bovendien beginnen kinderen na te denken over hun relaties met elkaar en over de liefde. Ook vinden zij het erg spannend om er “stiekem” met andere kinderen over te praten. Dit onderdeel van hun ontwikkeling kan niet genegeerd worden. Onze pedagogisch medewerkers staan open voor de vragen die kinderen stellen, echter de verantwoordelijkheid voor seksuele voorlichting ligt altijd bij de ouder(s)/verzorger(s). Seksualiteit en het eigen lichaam zijn bespreekbaar op de BSO wanneer de kinderen met vragen of problemen komen. De manier waarop de pedagogisch medewerkers hiermee omgaan is afhankelijk van de leeftijd van de betrokken kinderen.

Omgang met (social) media:
Onze bso’s zijn voorzien van o.a. een (smart) tv, laptop, nintendo switch (alleen bij Avonturiers, Bikkels en Pioniers), nintendo wii  en tablet.
Kinderen zijn dol op (social) media en het is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij, vandaar dat wij de kinderen hierin willen laten ontwikkelen en aan laten deelnemen. Er zijn op de BSO ook scherm-vrije dagen, dagen waarop de schermen uit blijven en de kinderen gestimuleerd worden om aan andere activiteiten deel te nemen.
Gezamenlijk hebben wij over het gebruik van (social) media een aantal afspraken gemaakt, die door de pedagogisch medewerkers met de kinderen worden besproken:


1. Geen mobiele telefoons op de groep.
Mobiele telefoons mogen niet worden gebruikt in de groepsomgeving, tenzij in noodgevallen.
Hiermee willen wij voorkomen dat kinderen ongewild worden gefilmd, gefotografeerd of via WhatsApp worden gepest binnen BSO tijd. Alle kinderen moeten zich veilig voelen en kunnen bewegen zoals zij dat willen in de groep.

2. Beperkte schermtijd.
We beperken het gebruik van digitale apparaten tot maximaal 20 minuten per BSO-dagdeel.

3. Controle op YouTube.
We zorgen voor toezicht en beperken de toegang tot ongeschikte of ongewenste content op YouTube d.m.v. een kidsstand en gaan het gesprek aan met de kinderen over deze maatregel. We leggen uit waarom dit is en proberen zo inzicht en kennis bij de kinderen te ontwikkelen.

4. Geen TikTok accounts.
Er worden geen TikTok accounts aangemaakt op apparaten van de Ontdekking.
We ontmoedigen het aanmaken van persoonlijke TikTok accounts en leggen de gevaren uit aan de kinderen. We luisteren goed naar wat de kinderen bezig houdt en sluiten daar op een verantwoorde wijze op aan.

5. Leeftijdsgerichte activiteiten.
We zorgen ervoor dat de activiteiten die worden ondernomen op (social) media aansluiten bij de kinderen, we volgen hierin de kijkwijzer.
Daarnaast is er op de tablets van de Vliegeniers, Bengels, Bikkels en Avonturiers een kinderaccount geïnstalleerd. Hier kunnen ze alleen uit met een speciale code, die alleen de pedagogisch medewerker weet, zodat onze jongste kinderen enkel veilige en leerzame apps wordt aangeboden.

6. Spellen en surfen op internet.
Op onze laptops zijn kinderaccounts geïnstalleerd, hierop staan spellen die geschikt zijn voor kinderen. Daarnaast begeleiden de pedagogisch medewerkers de kinderen in het surfen op internet.

7. Educatie en bewustwording.
We geven pedagogisch medewerkers en kinderen informatie over verantwoord gebruik van (social) media en internet.

8. Ondersteuning en toezicht.
We bieden begeleiding en toezicht op het internet gebruik om de veiligheid en naleving van onze afspraken te waarborgen.
We vinden het belangrijk om de communicatie open te houden met onze kinderen en ze bewust te maken van de redenen achter deze regels. We hopen met deze afspraken het (social) media en internet gebruik veilig te houden voor onze kinderen zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de voordelen die de verschillende media te bieden hebben.

Nieuwe kinderen:
Nadat de procedure van inschrijven en plaatsen is afgehandeld, worden de ouders/verzorgers telefonisch benaderd door een van de pedagogisch medewerkers voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er aan de ouders/verzorgers uitgelegd wat er door De Ontdekking verstrekt wordt en wat de ouders/verzorgers eventueel zelf mee brengen. Tijdens dit gesprek wordt geprobeerd een beeld te krijgen van het kind en zijn/haar gewoontes. Er wordt met de ouders/verzorgers een afspraak gemaakt wanneer het kindje gebracht zal worden om te komen wennen. Deze wenperiode is voorafgaand aan de plaatsing, op een dagdeel dat daadwerkelijk wordt afgenomen of wanneer het het beste schikt. Wanneer kinderen binnen De Ontdekking overgaan naar een andere groep, wordt het wennen opgebouwd onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers van de vorige groep. Alle kinderen binnen De Ontdekking kennen alle pedagogisch medewerkers zodat het overgaan naar een andere groep vaak alleen een kwestie is van wennen aan een andere ruimte.

Oudercontact:
Wij vinden het belangrijk om een goed contact met de ouders te hebben. Om goed te kunnen reageren op een kind, is het noodzakelijk om iets te weten over de gebeurtenissen die zich thuis afspelen. Voor ouders is het ook fijn om te weten hoe het met hun kind op de buitenschoolse opvang gaat. Belangrijk hierbij is dat zowel pedagogisch medewerker als de ouders wederzijds begrip, respect en vertrouwen in elkaar hebben.

Het dagelijks contact:
Als de kinderen opgehaald worden is er gelegenheid om bij te praten. Wij vertellen de ouders hoe het die dag met hun kind ging. Dit kunnen leuke en minder leuke dingen zijn. De ouders hebben ook de gelegenheid iets aan ons te vragen of te vertellen. Sommige dingen die voorvallen gedurende de dag van het kind kunnen ook het gedrag beïnvloeden op de BSO. (bv. Overlijden van een huisdier). Ook gebeurtenissen op school kunnen invloed hebben op het kind.

3-maanden-evaluatie:
Ongeveer na 3 maanden krijgen ouders een evaluatieformulier over hoe zij en hun kind de eerste maanden op de BSO hebben ervaren.

Ouderparticipatie:
Ouders hebben inspraak in het beleid van de organisatie middels de oudercommissie.

Oudergesprek:
Wanneer er behoefte is aan een gesprek met de ouders al er een afspraak gemaakt worden.
Dit gesprek kan zowel vanuit de ouders als vanuit de pedagogisch medewerker aangevraagd worden.

Omgaan met zieke kinderen:
In principe kan een kind wanneer het ziek is de BSO niet bezoeken. Binnen De Ontdekking hanteren wij de richtlijnen van de GGD wat betreft ziektes met infectiegevaar. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind bijvoorbeeld wel een ziekte en/of koorts heeft maar hier geen hinder van ondervindt en niet meer aandacht opeist dan ieder ander kind. Dit wordt per situatie bekeken.
Wanneer de pedagogisch medewerker vindt dat het kind kan komen ondanks dat hij/zij een ziekte en/of koorts heeft, is hij/zij  toch welkom. De rest van de groep kinderen mag hier geen hinder van ondervinden. Wanneer een kind op de BSO ziek wordt zal de pedagogisch medewerker bepalen of het kind kan blijven of opgehaald moet worden. Wij dienen geen paracetamol toe aan kinderen, alleen op verzoek van de ouders zelf. De paracetamol moet dan zelf worden meegebracht.
Wanneer de pedagogisch medewerker besluit dat een kind toch kan blijven wordt altijd contact opgenomen met de ouders/verzorgers om deze te informeren. De keuze ligt dan bij de ouders/verzorgers of ze het kind eerder komen ophalen of niet.
Zo zal de zorg voor het kind optimaal zijn wanneer het zich toch al niet lekker voelt. Op deze manier komen wij de ouders/verzorgers tegemoet in de zorg voor hun “zieke” kind.
Als extra service willen we het voor alle ouders mogelijk maken om dagen dat hun kinderen ziek zijn geweest, binnen 3 maanden na herstel op een ander tijdstip in te halen. Dit moet dan wel in de planning passen.

Ruilen van dag(delen):
Wanneer een ouder een dag(deel) wil ruilen voor zijn/haar kind, is dat geen probleem en zal er eerst gekeken worden of er plaats is op de eigen groep, is dit niet het geval kan het kindje naar een andere groep. Als er geen plaats is, kan het niet. Dit kan via de app worden aangevraagd.
Vakantie en ziekte kunnen onbeperkt geruild worden, mits er plaats is in de groepen.
Hetzelfde geldt voor het afnemen van een extra dag(deel), ook dit kan via de ouderapp.

Gebruik van medicijnen:
Wanneer een kind medicijnen gebruikt op de BSO  wordt door de pedagogisch medewerker een formulier ingevuld over hoe en wanneer het medicijn moet worden toegediend en afgetekend na toediening. Hierdoor is er altijd controle en zijn vergissingen uitgesloten. Voor het toedienen wordt altijd schriftelijk opdracht gegeven door de ouders/verzorgers.

Vervoer vanuit school:
Alle kinderen worden door een pedagogisch medewerker uit school gehaald. We proberen zo veel als mogelijk, dezelfde pedagogisch medewerker naar dezelfde school te laten gaan, zodat er voor het kind een bekend gezicht is.
Wij werken niet met taxivervoer. Met eigen vervoer, of veelal te voet komen de kinderen naar de BSO. De kinderen van Jenaplanschool de Pandelaar die naar de Bikkels gaan, lopen zelf naar de vieringruimte. Ook is er een vrijwilliger die kinderen uit school haalt met haar eigen auto. Kinderen die alleen van school naar BSO mogen melden zich altijd eerst bij de PM-er op school. Ouders tekenen daarvoor een toestemmingsformulier.
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35 m in/op een goedgekeurd en passend kinderbeveiligingssysteem moeten zitten.
Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee kinderbeveiligingssystemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats meer is voor een derde zitje. Dit kind mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de voorbank worden vervoerd.
Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan vervoerd op de achterbank. 
Vervoert iemand anders regelmatig jouw kind dan is er geen sprake meer van incidenteel vervoer.

Stagiaires:
Wij zijn een erkend opleidingsbedrijf en staan geregistreerd bij SBB ( stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven). Elke groep kan een stagiaire opleiden gedurende een schooljaar. Wij nemen  1e, 2e en 3e jaars studenten aan met minimaal opleidingsniveau 3. Elk schooljaar opnieuw wordt de beschikbaarheid bekeken. De stagiaire wordt  begeleid door de pedagogisch medewerker van de groep en de stagiaire verricht, onder begeleiding, dezelfde werkzaamheden als een pedagogisch medewerker.
Er kan ook een niveau 2 leerling (helpende welzijn) stage lopen.

BBL-er:
Een BBL-er volgt de beroeps begeleidende leerweg en gaat 1 dag per week naar school en voor de rest leren zij in de praktijk. Bij De Ontdekking werken wij met BBL-ers.
Er wordt gekeken naar de competenties van deze BBL-ers en op grond daarvan wordt de inzetbaarheid bepaalt.

Vrijwilligers:
Kinderdagverblijf De Ontdekking heeft 1 vrijwilliger.
Deze vrijwilliger draagt zorg voor het vervoeren van een aantal kinderen van school naar De Ontdekking.

(Interne) klachtenregeling:
Mocht een ouder een klacht hebben dan is het de bedoeling dat deze in eerste instantie bij de betreffende medewerker van Kinderdagverblijf De Ontdekking wordt gemeld. Is de betreffende medewerker niet bij machte en/of bevoegd de klacht af te handelen dan wordt de klacht door de directie in behandeling genomen en gaat de interne klachtenregeling van start (procedure 340.5 interne klachtenregeling). Wanneer ouders/verzorgers niet tevreden zijn over de afhandeling van hun klacht dan kunnen zij met hun klacht naar de geschillencommissie Kinderopvang. Een klacht van ouders wordt behandeld door een klachtencommissie van 3 deskundigen met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de herkomst van de klacht en de inhoud wordt een commissie samengesteld.
1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst schriftelijk bij de ondernemer in.
- de houder onderzoekt de klacht zorgvuldig.
- de houder houdt de ouder op de hoogte van de afhandeling van de klacht.
- de klacht, rekening houdend met de aard ervan, wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld.
- de ouder krijgt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel van de klacht.
- In het oordeel is een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

Beroepskracht kind ratio (BKR):
De beroepskracht kind ratio oftewel BKR is een wettelijke regeling die in Nederland geldt voor de kinderopvang. De BKR geeft aan hoeveel pedagogisch medewerkers er aanwezig moeten zijn in een groep, afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de kinderen. Deze ratio verschilt per leeftijdsgroep van de kinderen en is vastgesteld in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.
Het doel van de BKR is om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen en de veiligheid en het welzijn van de kinderen te bevorderen. De kinderen krijgen voldoende aandacht en zorg wat hun ontwikkeling ten goede komt.
Bijvoorbeeld 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen tot 7 jaar en 1 pedagogisch medewerker op bijv. 11 kinderen van 4 tot 12 jaar en 12 kinderen op 1 pedagogisch medewerker van 7 tot 12 jaar.
Binnen de wet is het mogelijk om 3 uur per dag van de BKR af te wijken, deze regeling wordt per juli 2023 versoepeld, dat wil zeggen dat er niet vooraf hoeft te worden vastgesteld wanneer deze 3 uur worden ingezet.
We wijken in de schoolvakanties en op studiedagen standaard af van de BKR tijdens de middagpauze van de pedagogisch medewerkers die ieder een half uur om de beurt uit de groep zijn. Mogelijk wijken we op deze dagen af van de BKR tussen 7.30 uur en 8.30 uur én van 17.00 uur tot 18.00 uur, dit ligt aan het aantal kinderen wat dan aanwezig is.
In de schoolweken wijken we mogelijk af van de BKR tussen 17.30 uur en 18.00 uur. Dat ligt aan het aantal kinderen dat er dan nog is.
Omdat we binnen De Ontdekking niet met invalkrachten werken maar enkel met vaste pedagogisch medewerkers, zijn alle kinderen bekend met alle medewerkers op de locatie. Wanneer er dan géén vast gezicht op de groep kan zijn, wat niet vaak voorkomt dan is er altijd een bekende pedagogisch medewerker op de groep. Op deze manier waarborgen wij het veilige gevoel voor kinderen dat zo belangrijk is om goed te kunnen ontwikkelen.
Ook de pedagogisch medewerker weet welke kinderen er in de groep zijn, dat geeft een vertrouwd gevoel ook voor hem/haar. De pedagogisch medewerker draagt er zorg voor dat er wordt voldaan aan de behoeften van het kind, door er voor de kinderen te zijn; zich beschikbaar op te stellen en te reageren op de signalen die het kind aan de pedagogisch medewerker geeft.
De werktijden voor onze pedagogisch medewerkers per groep:
Schoolweken: van 14.00 tot 18.00 uur.
Vakantieweken: 1e 7.30 tot 17.00 uur 2e 8.00 tot 17.30 uur 3e 8.30 tot 18.00 uur.
Eén pedagogisch medewerker blijft tot 18.30 uur, hier wijken we nooit af omdat het maar een enkel kind betreft.
Hier geldt de achterwachtregeling.

Achterwachtregeling:
In geval van calamiteiten is de achterwacht per locatie als volgt geregeld;
De St. Annastraat 8 kan een beroep doen op naastgelegen school het Commanderij college en de collega’s van de Pandelaar 45.
De Pandelaar 45 kan een beroep doen op Jenaplanschool De Pandelaar en de collega’s van St. Annastraat 8. Ook is er altijd een pedagogisch medewerker beschikbaar als achterwacht wanneer er iemand alleen in het pand is. Dit is alleen tussen 7.00 -7.15 uur en tussen 18.00 en 18.30 uur.

Vaste gezichten voor onze kinderen:
Kinderen hebben behoefte aan stabiliteit en continuïteit binnen het kinderdagverblijf.
De Ontdekking draagt hier zorg voor door vaste gezichten in te zetten bij de kinderen.
Onze pedagogisch medewerkers werken op vaste groepen en zoveel als mogelijk ook op vaste dagen. Wanneer er een vast gezicht ziek is of op vakantie gaat wordt er gekeken of er met een ander vast gezicht geruild kan worden. Wanneer dit echt niet lukt omdat er geen vast gezicht voor handen is, zal er een andere pedagogisch medewerker worden ingezet.
De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking kunnen in principe in elke groep invallen omdat ze op de hoogte zijn van alle bijzonderheden van de groepen op hun locatie. Wanneer er dan iemand uitvalt i.v.m. vakantie of ziekte ondervinden de kinderen en pedagogisch medewerkers daar zo weinig mogelijk hinder van. Wij bereiken met deze methode dat alle kinderen, alle pedagogisch medewerkers kennen en dat alle pedagogisch medewerkers alle kinderen kennen. Wij hebben op deze manier geen invalskrachten nodig en werken uitsluitend met vaste pedagogisch medewerkers op een vaste locatie. Uitzonderingen betreffende (langdurige) ziekte en zwangerschapsverlof van pedagogisch medewerkers daargelaten.

Vierogen principe:
Wij streven ernaar om zo veel mogelijk met twee pedagogisch medewerkers op de groep werkzaam te zijn. Wanneer dit niet kan i.v.m. kind aantallen is er ten alle tijden toezicht vanuit andere groepen, pedagogisch medewerkers zijn soms alleen aanwezig in het pand,. Alleen van 7.00-7.15 uur en van 18.00-18.30 uur is dit mogelijk. Er is dan altijd achterwacht geregeld. Er is cameratoezicht. Ouders kunnen vanaf 7.00 uur bij ons binnen lopen Er is dan altijd achterwacht geregeld. Ouders kunnen altijd bij ons binnen lopen wanneer het hun uitkomt, de deur is altijd open. De groepen zijn voorzien van veel glas waardoor er een doorkijk is vanuit alle groepen naar elkaar. Op de locatie St. Annastraat hangen beveiligingscamera’s, die gericht zijn op de gang met alle vertrekken de ingangen en buitenruimte. De Vliegeniers zit op de bovenverdieping, deze groep grenst aan kantoor van de directie en vanuit kantoor is goed zicht op het toilet van deze groep. Wanneer er iemand alleen werkzaam is op deze groep staat de deur van het kantoor open zodat er altijd toezicht is. Wanneer de Avonturiers aanwezig zijn, is er toezicht door het glas van de tussendeur naar elkaar. Ook op de Pandelaar hangen camera’s bij de ingang, de gang en de slaapkamers. De camera’s zijn ten alle tijden te bekijken door de directie. Er kan ook wanneer er aanleiding toe is terug gekeken worden. Op Jenaplanschool de Pandelaar zijn altijd leerkrachten en de huishoudelijke hulp aanwezig.
Tijdens uitstapjes gaan de pedagogisch medewerkers ( of een pedagogisch medewerker en een volwassene) minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen. Als een pedagogisch medewerker alleen met een groepje kinderen op pad gaat dan is dit in een omgeving waar voldoende sociale controle aanwezig is van andere mensen. Met deze maatregelen hebben wij de veiligheid van de kinderen en de medewerkers zoveel als mogelijk gewaarborgd.

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach:
Wij  hebben twee pedagogisch beleidsmedewerkers en twee pedagogisch coaches binnen onze organisatie. Linda Straatman (st Annastraat 4 en 8 ) en Ine van de Crommenacker (Pandelaar 37 en 45) zijn de pedagogisch beleidsmedewerkers, zij zorgen ervoor dat het pedagogisch beleid van De Ontdekking gedragen en uitgevoerd wordt door onze pedagogisch medewerkers. Ze houden de ontwikkelingen rondom pedagogiek in de kinderopvang en in het algemeen bij en verwerken dit waar nodig in het beleid van De Ontdekking. Samen met het team van pedagogisch medewerkers zorgen zij voor een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer, die zo belangrijk is binnen De Ontdekking. Linda en Ine zijn beide specifiek opgeleid voor deze taak.
Marika van den Hurk en Inge Veltrop zijn de pedagogisch coaches.
Zij voeren vele gesprekken met de pedagogisch medewerkers en staan ze bij in hun dagelijkse werkzaamheden. De pedagogisch medewerkers voelen zich veilig om hun coach vragen te stellen en jaarlijks heeft elke medewerker een eigen coaching gesprek waarin de doelen en ontwikkelingen op persoonlijk en pedagogisch vlak aan bod komen. Marika en Inge zijn intensief betrokken bij alle medewerkers en lopen regelmatig de groep op, het contact is laagdrempelig. Ook zijn Marika en Inge gespecialiseerd VVE-coach, zij zijn specifiek opgeleid om de VVE-kinderen en de pedagogisch medewerkers goed te begeleiden en te coachen. Zelf meewerken op de groep is als coach belangrijk, je weet wat de groep en de pedagogisch medewerkers bezig houdt en kan daar op in spelen. Inge is zelf ook nog pedagogisch medewerker. Ze werkt 2 dagdelen op de groep en weet wat de medewerkers bezig houdt vanuit die positie. Ze is een aanwinst voor haar collega’s.
Coaching vindt op vele vlakken plaats. Medewerkers kunnen hun verhaal kwijt en staan open voor coaching, omdat ze weten dat dit op een positieve opbouwende manier gebeurt.
De pedagogisch beleidsmedewerkers werken nauw samen met de pedagogische coaches.
Elk jaar ontwikkelt de Ontdekking een jaarplan met doelstellingen voor dat jaar en hoe we daaraan gaan werken. De uren registratie van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach per locatie is opvraagbaar bij Marika.

Documenten

Intake

Intake formulier Dagopvang Baby en dreumesperiode
Intake formulier Peuterperiode 2-4 jaar
Intake formulier Peuterspeelzaal

Toestemming

Toestemming Medicijngebruik
Toestemming Zelfstandig naar huis, BSO of sportclub
Toestemming Vervoer

Oudercommissie

Onze oudercommissie van de St. Annastraat bestaat uit de volgende ouders

 • Jessica Lathouwers
 • Leony Ivits
 • Raymond van Bergen
Heb je goede ideeën voor de Ontdekking kun je contact opnemen via onderstaand mailadres ocannastraat@deontdekking-kdv.nl

De oudercommissie van de Pandelaar bestaat uit de volgende ouders
 • Aafke Selten
 • Yvonne Baltussen
 • Linda Klaassen
Heb je goede ideeën voor de Ontdekking kun je contact opnemen via onderstaand mailadres ocpandelaar@deontdekking-kdv.nl

Prijzen 2024 Kinderdagverblijf de Ontdekking

Dagopvang Uurtarief 2024
Dagopvang 52 weken hele dag €   9,93
Dagopvang 52 weken halve dag € 10,31
Dagopvang 40 weken hele dag € 10,89
Dagopvang 40 weken halve dag
€ 11,42
Dagopvang flexibel alleen per dagdeel (alleen voor zittende ouders) € 11,49
Dagopvang extra alleen per dagdeel € 11,49

BSO Uurtarief 2024
NSO lange dagen + hele vakantiedag € 8,58
NSO lange dagen + halve vakantiedag € 9,78
NSO lange dagen zonder vakantie € 8,58
NSO korte dagen + hele vakantiedag
€ 9,06
NSO korte dagen + halve vakantiedag € 9,88
NSO korte dagen zonder vakantie € 9,69
Vakantie opvang alleen per dagdeel € 10,50
VSO *1 alleen in combinatie met NSO € 8,48
Flexibel opvang NSO per dagdeel (alleen voor zittende ouders) € 10,86
Extra opvang BSO per dagdeel € 10,86

PSZ Uurtarief 2024
Wet kinderopvang altijd 2 halve dagen € 10,31
Wet OKE altijd 2 halve dagen € 2,45

*1 VSO voorschoolse opvang, alleen in combinatie met naschoolse opvang op de Annastraat, op de Pandelaar kan het apart als het kind op de Pandelaar school zit.
NSO naschoolse opvang, opvang na school BSO = buitenschoolse opvang, opvang voor en na school.

Prijzen en informatie onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

 • Vanaf 1 januari 2024 is de maximale prijs per uur die voor kinderopvang in kinderdagverblijven wordt vergoed door toeslagen € 10,25
 • Voor de buitenschoolse opvang 2024 is dat € 9,12 per uur.
 • Standaard open van 07.00 – 18.00.
 • Voor het halve uur extra van 18.00 tot 18.30 uur en opvang om de week geldt het normale tarief van het desbetreffende pakket.
  De kosten van kinderopvang zijn all-in; dat wil zeggen alles wat nodig is voor de opvang van uw kind is bij de prijs inbegrepen (uitgezonderd bijzondere dieetvoeding die wordt vergoed door de zorgverzekering).
 • De kosten van de buitenschoolse opvang zijn inclusief de vervoerskosten. Uw kind wordt door het personeel van Kinderdagverblijf De Ontdekking gebracht en opgehaald. En inclusief ontbijt!
 • Voor alle opvangsoorten geldt dat wij met de feestdagen gesloten zijn, deze kunnen niet geruild worden.
 • Niet opgenomen dagen door ziekte, vakantie of afwezigheid kunnen geruild worden op basis van de ruilregels, waardoor géén dagdeel onbenut hoeft te blijven.
Een uitgebreide toelichting is beschikbaar in ons informatieboekje.

Kinderopvang toeslagtabel 2024

Tegemoetkoming Rijk als % van de kosten van kinderopvang
Kijk voor de actuele percentages en informatie op kinderopvangtoeslag.

€  (Gezamenlijk) Toetsingsinkomen   Eerste  kind Volgend kind €  (Gezamenlijk) Toetsingsinkomen   Eerste Kind Volgend Kind
Tot en met  22.346 96.0% 96.0% 95.955 99.469 57.8% 89.1%
22.347 23.834 96.0% 96.0% 99.470 102.983 55.5% 88.4%
23.835 25.320 96.0% 96.0% 102.984 106.499 53.3% 88.0%
25.321 26.810 96.0% 96.0% 106.500 110.084 50.9% 87.5%
26.811 28.297 96.0% 96.0% 110.085 113.686 48.8% 86.8%
28.298 29.786 95.5% 95.6% 113.687 117.286 46.7% 86.3%
29.787 31.273 94.4% 95.4% 117.287 120.887 44.6% 85.9%
31.274 32.757 93.4% 95.2% 120.888 124.485 42.4% 85.6%
32.758 34.357 92.5% 95.0% 124.486 128.088 40.5% 84.9%
34.358 35.955 91.9% 94.9% 128.089 131.690 38.6% 84.3%
35.956 37.557 90.9% 94.7% 131.691 135.292 36.7% 83.9%
37.558 39.155 90.4% 94.5% 135.293 138.889 34.7% 83.3%
39.156 40.759 89.5% 94.5% 138.890 142.489 33.3% 82.9%
40.760 42.359 88.7% 94.5% 142.490 146.092 33.3% 82.2%
42.360 43.997 88.1% 94.5% 146.093 149.691 33.3% 81.6%
43.998 45.637 87.3% 94.5% 149.692 153.292 33.3% 80.6%
45.638 47.278 86.6% 94.5% 153.293 156.891 33.3% 80.3%
47.279 48.918 85.9% 94.5% 156.892 160.494 33.3% 79.5%
48.919 50.562 85.0% 94.5% 160.495 164.098 33.3% 78.6%
50.563 52.201 84.5% 94.5% 164.099 167.696 33.3% 78.0%
52.202 53.841 83.7% 94.5% 167.697 171.297 33.3% 77.1%
53.842 55.482 83.0% 94.5% 171.298 174.895 33.3% 76.6%
55.483 57.275 82.1% 94.5% 174.896 178.498 33.3% 75.8%
57.276 60.791 80.6% 94.5% 178.499 182.100 33.3% 75.1%
60.792 64.305 79.8% 94.1% 182.101 185.701 33.3% 74.4%
64.306 67.821 78.7% 93.5% 185.702 189.301 33.3% 73.4%
67.822 71.339 76.4% 93.1% 189.302 192.898 33.3% 72.9%
71.340 74.853 74.1% 92.8% 192.899 196.502 33.3% 72.2%
74.854 78.371 71.9% 92.1% 196.503 200.101 33.3% 71.4%
78.372 81.886 69.4% 91.6% 200.102 203.703 33.3% 70.7%
81.887 85.402 67.1% 91.1% 203.704 207.304 33.3% 70.1%
85.403 88.919 64.9% 90.4% 207.305 210.903 33.3% 69.3%
88.920 92.433 62.5% 89.8% 210.904 214.505 33.3% 68.5%
92.434 95.954 60.3% 89.4% 214.506 218.104 33.3% 68.0%
95.955 99.469     218.105 En hoger 33.3% 67.1%
 

Rondleiding aanvragen