Pioniers (groep 6-7-8)

BSO

Pioniers (groep 6-7-8)

De opvang binnen de Pioniers geeft ruimte aan de kinderen om  zich te ontspannen na een intensieve schooldag. Bij vrije dagen en studiedagen van school kunnen de kinderen deze vrije tijd zelf naar eigen wens invullen. De pedagogisch medewerkers sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van de kinderen. Ze ondersteunen ideeën van de kinderen en dragen zorg voor de randvoorwaarden voor een veilige, huiselijke en vertrouwde plek. Wanneer er activiteiten worden georganiseerd zullen de kinderen gestimuleerd worden hier aan mee te doen, meestal vinden zij de activiteiten zo leuk dat echte stimulatie niet echt nodig zal zijn. Het is voor het kind geen verplichting. De pedagogisch medewerkers streven ernaar een omgeving te bieden die veilig en vertrouwd is en waarin alle kinderen de vrijheid ervaren die nodig is om zich zo goed mogelijk te kunnen ontplooien. Vooral voor de oudere  kinderen is deze vrijheid van groot belang omdat we samen streven naar zelfstandigheid voor deze kinderen. Naarmate het kind ouder wordt zal het steeds meer behoefte krijgen aan vrijheden binnen de BSO. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, openheid, vriendschappen, creativiteit zijn enkele begrippen die centraal staan binnen de buitenschoolse opvang. Uitwisselen van informatie met de ouders is van groot belang om de opvang en begeleiding van onze oudste kinderen goed op elkaar af te stemmen. De “tiener BSO” is er voor kinderen uit groep 6,7 en 8. De kinderen komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar de BSO, dit wordt in overleg gedaan met de ouders en het kind.

De Groep:
De Pioniers verblijven in een schitterende bungalow met een aparte keuken en meerdere kamers. Buiten op het omheinde grasveld kunnen ze hun energie ruimschoots kwijt en ze hebben een eigen tuin waarin ze kunnen chillen. Dit alles maakt deze accommodatie tot een goed vertoeven voor de kind(eren). De Pioniers komen echt thuis na een dagje hard werken op school. De bungalow biedt ruimte aan max. 30 kinderen uit de groepen 6,7 en 8 van het basis onderwijs. Een stamgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen .De groep is verdeeld in 2 stamgroepen, een van 20 kinderen ( de pioniers) en een van 10 kinderen (de pioniers  1), de pioniers 1 is alleen operationeel als er meer dan 20 kinderen aanwezig zijn. Op andere dagen zijn de kinderen van pioniers 1 gewoon onderdeel van de pioniers, dit wordt handmatig op de bezettingslijsten aangegeven, de opvang vindt plaats in dezelfde bungalow. Dit is zo geregeld omdat een stamgroep binnen de wet kinderopvang niet groter mag zijn dan 20 kinderen. De kinderen weten tot welke stamgroep zij behoren en zijn gekoppeld aan een mentor. De ouders hebben een formulier ontvangen waarop de mentor van hun kind(eren) vermeld is.

Medewerkers

Pedagogisch medewerker op de Pioniers

Praktische informatie

GGD Inspectierapporten en LRK nummers

GGD Inspectierapporten en LRK nummers

Inspectierapporten:
Download: GGD inspectierapporten dagopvang St. Annastraat 4

LRK nummer:
St. Annstraat 4
5421 KC Gemert
T: 0492-331007

LRK nummer: 301119715

Pedagogisch werkplan Pioniers

Doel van het beleid:

  • Als middel om een ieder die betrokken is bij de opvang van de kinderen in de buitenschoolse opvang inzicht en duidelijkheid te geven ten aanzien van de manier van werken.
  • Voor een nieuwe medewerker/ster om op een structurele manier ondersteuning te bieden bij het inwerken.
  • Voor ouders om inzicht te krijgen in de manier van werken en omgaan met de kinderen.

Visie op de buitenschoolse opvang (BSO)
De opvang binnen de Pioniers geeft ruimte aan de kinderen om  zich te ontspannen na een intensieve schooldag. Bij vrije dagen en studiedagen van school kunnen de kinderen deze vrije tijd zelf naar eigen wens invullen. De pedagogisch medewerkers sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van de kinderen. Ze ondersteunen ideeën van de kinderen en dragen zorg voor de randvoorwaarden voor een veilige, huiselijke en vertrouwde plek. Wanneer er activiteiten worden georganiseerd zullen de kinderen gestimuleerd worden hier aan mee te doen, meestal vinden zij de activiteiten zo leuk dat echte stimulatie niet echt nodig zal zijn. Het is voor het kind geen verplichting. De pedagogisch medewerkers streven ernaar een omgeving te bieden die veilig en vertrouwd is en waarin alle kinderen de vrijheid ervaren die nodig is om zich zo goed mogelijk te kunnen ontplooien. Vooral voor de oudere  kinderen is deze vrijheid van groot belang omdat we samen streven naar zelfstandigheid voor deze kinderen. Naarmate het kind ouder wordt zal het steeds meer behoefte krijgen aan vrijheden binnen de BSO. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, openheid, vriendschappen, creativiteit zijn enkele begrippen die centraal staan binnen de buitenschoolse opvang. Uitwisselen van informatie met de ouders is van groot belang om de opvang en begeleiding van onze oudste kinderen goed op elkaar af te stemmen. De “tiener BSO” is er voor kinderen uit groep 6,7 en 8. De kinderen komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar de BSO, dit wordt in overleg gedaan met de ouders en het kind.

De Groep:
De Pioniers verblijven in een schitterende bungalow met een aparte keuken en meerdere kamers. Buiten op het omheinde grasveld kunnen ze hun energie ruimschoots kwijt en ze hebben een eigen tuin waarin ze kunnen chillen. Dit alles maakt deze accommodatie tot een goed vertoeven voor de kind(eren). De Pioniers komen echt thuis na een dagje hard werken op school. De bungalow biedt ruimte aan max. 30 kinderen uit de groepen 6,7 en 8 van het basis onderwijs. Een stamgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen .De groep is verdeeld in 2 stamgroepen, een van 20 kinderen ( de pioniers) en een van 10 kinderen (de pioniers  1), de pioniers 1 is alleen operationeel als er meer dan 20 kinderen aanwezig zijn. Op andere dagen zijn de kinderen van pioniers 1 gewoon onderdeel van de pioniers, dit wordt handmatig op de bezettingslijsten aangegeven, de opvang vindt plaats in dezelfde bungalow. Dit is zo geregeld omdat een stamgroep binnen de wet kinderopvang niet groter mag zijn dan 20 kinderen. De kinderen weten tot welke stamgroep zij behoren en zijn gekoppeld aan een mentor. De ouders hebben een formulier ontvangen waarop de mentor van hun kind(eren) vermeld is.

Binnenkomst, afmelden en extra opvang:
In de gang is een kapstok. Zorg dat er altijd een naam in je jas staat. Vanuit thuis kan er eventueel  een luizenzak aangeschaft worden.

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-331007) of in de ouderapp, het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk tegen de daarvoor geldende tarieven.

Ouders kunnen dit aanvragen via de ouderapp of de website. Wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte biedt.

Dagindeling:
Vanaf 07.00 uur start de voorschoolse opvang op de St Annastraat 8 of de Pandelaar 37 met ontbijt tot 8.00 uur voor de kinderen die daar behoefte aan hebben. Vanaf 8.00/8.15 uur worden de kinderen door een pedagogisch medewerker van De Ontdekking naar school gebracht. De kinderen blijven over op school. Na schooltijd worden zij dan weer opgehaald door een pedagogisch medewerker van De Ontdekking. We proberen altijd dezelfde pedagogisch medewerker naar dezelfde school te laten gaan, zodat het voor de kinderen herkenbaar is. Er zijn samen met de betreffende scholen afspraken gemaakt waar de verzamelplaats is voor het ophalen van uw kind(eren) met De Ontdekking. In deze groep kan uw kind(eren) met uw schriftelijke toestemming, alleen van school naar De Ontdekking gaan. Onderweg is er volop gelegenheid om te praten over de ervaringen op school en andere voor kinderen belangrijke zaken. De kinderen krijgen als ze uit school komen fruit en groente en een beker drinken, ook tijdens dit moment kunnen kinderen volop hun verhaal kwijt. Na dit moment, wordt er een activiteit aangeboden, die de kinderen, of de pedagogisch medewerkers willen gaan doen. De kinderen zijn niet verplicht deel te nemen. Het vrije spel heeft ook vaak de voorkeur, zoals knutselen, buiten spelen, computeren, gezelschapsspelletjes, chillen enz. Ook worden er wel eens uitstapjes gemaakt, altijd onder begeleiding. De kinderen worden tussen 17.00 uur en 18.00 uur veelal weer opgehaald. Op woensdag en vrijdag middag wordt er gezamenlijk gegeten. De opvang vindt dan plaats samen met de kinderen van de BSO van de Pandelaar op de St Annastraat 8. Bij vakanties en studiedagen blijven de kinderen zoveel mogelijk op de eigen groep.

Uitstapjes:
Ook worden er wel eens uitstapjes gemaakt (met toestemming van ouders), zoals de schaatsbaan  in Gemert of in de zomer naar de speeltuin. Het boerenbondmuseum of de scouting mogen hierbij niet ontbreken. De uitstapjes worden zoveel mogelijk van te voren gepland en opgehangen op de deur bij binnenkomst, zodat u weet waar uw kind verblijft en/of evt. kunt ophalen. Te allen tijden weten de pedagogisch medewerkers van De Ontdekking waar uw kind(eren) verblijft en bij toepassing waar u uw kind(eren) kunt ophalen.
De pedagogisch medewerkers maken dit zoveel mogelijk van te voren aan de ouders bekend. 

Verjaardagen:
Binnen de buitenschoolse opvang van De Ontdekking hebben we ervoor gekozen om de traktaties voor de kinderen tijdens het feestje zelf aan te bieden. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende (gezonde) traktaties die binnen het voedingsbeleid van De Ontdekking passen. Met deze service ontlasten we de ouders ook die al vaak op verschillende plekken een traktatie moeten verzorgen, denk aan school, clubjes enz.

Nieuwe kinderen:
Wanneer er een nieuw kind is aangemeld, nodigen wij de ouders en het kind uit voor een kennismaking. In het gesprek staat het kind centraal. Er wordt verteld onder welke mentor het kind valt. Wanneer een kind voor het eerst bij ons is wordt er extra veel aandacht besteed aan de kennismaking met de andere kinderen. De pedagogisch medewerker (mentor) houdt het kind de eerste periode goed in de gaten en stimuleren samenspel met de andere kinderen. Na drie maanden is er voor de ouders de gelegenheid om de voorliggende periode te evalueren met de pedagogisch medewerkers. Komt uw kind vanuit onze andere BSO groepen, dan mag uw kind een paar keer  komen spelen en kennismaken met de tiener BSO voor de definitieve overgang.

Ontwikkeling en stimulering:
In principe is het bewaken en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen een taak van school. De buitenschoolse opvang biedt mogelijkheden voor ontspanning en creativiteit.
Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen, meestal is dat vanzelfsprekend aanwezig binnen de activiteiten die worden geboden. Mocht het noodzakelijk zijn om uw kind(eren) extra te stimuleren nemen we dit zeker mee in onze activiteiten.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling:
Veel spelmateriaal biedt mogelijkheid om de fijne motoriek te stimuleren. Tekenen, kraaltjes rijgen, handenarbeid en dat soort activiteiten zijn daar uitermate geschikt voor. Ook geeft dit spelmateriaal volop ruimte om de creativiteit van de kinderen te ontwikkelen en te bevorderen. Het buiten rennen, klimmen, voetballen enz. is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling en stimulans van de grove motoriek. Diverse spelletjes zoals fluisterspelletjes, uitbeeldspelletjes enz. zijn bijzonder geschikt om spelenderwijs de zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren. Het luisteren naar muziek en verhaaltjes is daar ook bevorderlijk voor.

Taal en taal-denk ontwikkeling:
Tijdens de wandeling of autorit van school naar de Pioniers en tijdens het fruit eten wordt er veel met elkaar gesproken. Kinderen vertellen hun belevenissen die ze op school hebben meegemaakt, en zo wordt er spelenderwijs en zonder er de nadruk op te leggen, ontzettend veel aan taalontwikkeling gedaan.
Ook door zelf na te denken waar je na het fruit eten mee wil spelen en wat je er voor nodig hebt heeft te maken met taalontwikkeling.  Zo ook hoe je jouw idee gaat aanpakken stimuleert de taal-denk ontwikkeling. Kinderen mogen best dialect spreken wanneer ze dit van huis uit gewend zijn, ze worden er wel op gewezen, zodat ze wel leren hoe het ook anders kan. Schuttingtaal en discriminerende opmerkingen zijn natuurlijk uitgesloten en zullen ook worden afgekeurd door de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zullen wanneer dit voorkomt, ook uitleggen aan de kinderen waarom dit niet wordt geaccepteerd. Zo leren de kinderen ook te functioneren in groepsverband, en dat je met het kwetsen van andere mensen geen goede relatie op kan bouwen.

Emotionele ontwikkeling:
De kinderen maken deel uit van een groep, verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt, en wat er in hem omgaat. Om dit goed te kunnen begeleiden, stimuleert de pedagogisch medewerker de kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen en deze op een goede manier te uiten. Ervaringen op school en thuis zijn van grote invloed op de kinderen, daarom is het van belang de begeleiding goed op elkaar af te stemmen.

Goed contact met de ouders is van belang, om het kind en zijn beleefwereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk, al zijn ze dan al groot en stoer. De pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten, zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Meestal als er iets op school is gebeurd, zie je dat aan een kind. De pedagogisch medewerkers proberen er dan ook te zijn voor het kind wanneer hij of zij zijn verhaal kwijt wil of juist niet wil. Dit wordt dan besproken met de ouders, zodat ook de ouders goed op de hoogte blijven van wat zich op school of bij de Pioniers afspeelt. 

Sociale ontwikkeling:
Samen spelen is samen delen, dit is een belangrijk motto bij De Pioniers. Door samen te spelen worden er volop mogelijkheden geboden om te oefenen met sociale vaardigheden.
Beurt verdelen, tegen je verlies kunnen bij een spelletje, op je beurt kunnen wachten, een ander ook een spel gunnen waar je eigenlijk zelf mee wilt spelen, conflicten oplossen, dit zijn allemaal sociale vaardigheden die dagelijks geoefend worden en zeer belangrijk zijn in de ontwikkeling van een kind. De pedagogisch medewerkers begeleiden deze vaardigheden zo veel mogelijk en proberen de kinderen open te laten staan voor elkaar. Samen spelen en samen zijn kan alleen goed verlopen wanneer je rekening houdt met elkaar. Door een duidelijke communicatie worden de regels van de groep besproken en gehanteerd, zodat elk kind weet waar hij/zij aan toe is. 

Persoonlijke ontwikkeling:
Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties, en zo ook te verwerken. Wanneer er conflicten/situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “vechten” , en de andere keer weer spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de pedagogisch medewerkers in, en zullen zij samen met de desbetreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Seksuele ontwikkeling is een groot onderwerp op deze leeftijd. Wanneer kinderen vragen hebben over dit onderwerp, zal de pedagogisch medewerker eerst proberen uit te zoeken hoever de ouders daar in mee gaan, en zal er een antwoord gegeven worden dat aansluit bij het niveau van het kind. De Pioniers stimuleert de kinderen om zo zelfstandig mogelijk te worden, dat wil zeggen dat iedereen verantwoordelijk is voor wat hij of zij zelf doet of laat.

Opvallend gedrag bij kinderen:
Wanneer een kind opvallend gedrag vertoont, wordt dit eerst met de ouders besproken, om vast te stellen of de ouders dit gedrag herkennen. Wanneer dit het geval is zal de pedagogisch medewerker het kind gaan observeren, deze observatie zal worden besproken met de ouders. Als BSO kunnen wij natuurlijk alleen signaleren en adviseren, voor verdere doorverwijzing zal de ouder eerst contact moeten leggen met de huisarts.Er wordt nooit informatie uitgewisseld aan derde zonder dat de ouder daarvan op de hoogte is. Uitzondering op deze regel bestaat alleen als er een sterk vermoeden is van mishandeling in welke vorm dan ook. Marika van den Hurk draagt zorg voor de kinderen met een extra begeleidingsvraag, zij zal de pedagogisch medewerker ondersteunen bij de gesprekken en eventuele doorverwijzingen

(Social) Media
De Pioniers zijn uitgerust met de moderne ontwikkelingen waarvan elk kind vind dat die niet mogen ontbreken. Natuurlijk heeft ook elke ouder van elk kind hier een mening over. Deze mening willen wij graag horen. Er is een tv aanwezig, waaropfilms kunnen worden gekeken, passend bij de leeftijden van de kinderen. De laptop en wii zijn erg populair, de kinderen zijn daarmee actief aan het gamen. De pedagogisch medewerkers hebben een controlerende taak als het gaat om tv kijken, computeren en gamen. Onze laptops en tabletszijn voorzien van een speciaal kinderaccount. Hierdoor sluiten de internetsites en apps bij de leeftijd en interesse van de kinderen aan. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ook andere activiteiten ondernemen en niet alleen maar achter een scherm zitten. Daar zullen wij dan ook de nadruk op leggen richting de kinderen. Wij begrijpen dat de interesse van de kinderen hier wel erg naar uitgaat. Er wordt met de kinderen afgesproken hoe lang ze achter de laptop, game of tablet mogen en er wordt een wekker gezet. Kinderen moeten deze spullen ook eerlijk met elkaar delen. In ons pedagogisch beleid buitenschoolse opvang kun je teruglezen welke afspraken wij hebben gemaakt rondom het omgaan met (social) media op de BSO. 

Beleid  omtrent spelletjes waarin agressie voorkomt:( Waarden en Normen)
Allereerst staat bij ons respect voor elkaar en voor jezelf hoog in het vaandel. We leven in een maatschappij waarin oorlog en misdaden een vaste plaats hebben. TV, internet, kranten enz. brengen dagelijks verslag uit van wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt, kinderen beleven dit geheel op eigen wijze. De leeftijd en het  ontwikkelingsniveau bepalen voor een groot deel hoe een kind deze informatie verwerkt. Ook het geslacht van een kind is zeer bepalend voor het soort spel dat gekozen word om, deze toch negatieve informatie een plekje te geven. Binnen onze groepen hebben wij hier dagelijks mee te maken. Kinderen spelen soldaatje of schieten elkaar met nep geweren neer, ze bootsen gevechten na en geven op deze manier uiting aan hun gevoelens en fantasie. Binnen De Ontdekking hanteren wij hier enkele regels voor die er voor zorgen dat de veiligheid voor de kinderen in ieder geval gewaarborgd is en we zien er streng op toe dat het voor elk kind dat betrokken is in deze vorm van spelen leuk blijft. We respecteren elkaars gevoelens en brengen dit ook over aan de kinderen. Veel praten over zaken als “hoe vind jij dit nu? En hoe zou jij het vinden als?” geeft een kind inzicht in het gevoel van een ander maar ook in dat van zichzelf. We hebben dan ook geen speelgoed geweren in ons assortiment maar wanneer kinderen duim en wijsvinger gebruiken als pistool, laten we dit wel toe. We vinden dat kinderen uiting moeten kunnen geven aan deze emoties, dit wel onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Verder geeft het ook een ingang om met kinderen in gesprek te treden over de wereld om hun heen en geheel op hun eigen niveau hier in te sturen. Wij zijn van mening dat door de fantasie van de kinderen toe te laten en ze hier in te begeleiden we meewerken aan een gezond en stabiel omgaan met geweld, elkaar en gevoelens van andere mensen. Ook trekken zaken als roken en seksualiteit kinderen erg aan, door hier met de kinderen over in gesprek te gaan wanneer zich een fantasie spel voordoet, streven wij ernaar om een gezond en veilig klimaat te scheppen waarin de kinderen kunnen nadenken over dit soort zaken. De maatschappij, dat ben jij, is hier een goed motto. Kinderen mogen alles bespreekbaar maken en de pedagogisch medewerker biedt een luisterend oor en een ondersteunende rol. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd over hoe we communiceren met en reageren op de kinderen, dit is samen gevat in een document genoemd: Uitgangspunten voor het werken met kinderen binnen De Ontdekking

Mentorschap:
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van het kind begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Elk kind in de Pioniers is toegewezen aan een mentor ( pedagogisch medewerker van de groep). Het is voor de pedagogisch medewerkers bijna onmogelijk om met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerkers om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij de pioniers. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar de kinderen en maken dan een verdeling, een kind mag altijd aangeven bij welke pedagogisch medewerkers hij/zij zich het fijnst voelt. De Mentor is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkelingen van het betreffende kind en eerste aanspreekpunt voor de ouders.

Meld je kind aan

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of schrijf je kind vrijblijvend in en ontvang een persoonlijk aanbod.

Meld je kind aan Rondleiding aanvragen