Vliegeniers (groep 1-2)

BSO

Vliegeniers (groep 1-2)

De groepsruimte biedt ruimte aan max. 27 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar. Een stamgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen. De groep is verdeeld in 2 stamgroepen, een van 20 kinderen ( de vliegeniers) en een van 7 kinderen (de Vliegeniers 1), de vliegeniers 1 is alleen operationeel als er meer dan 20 kinderen aanwezig zijn. Op andere dagen zijn de kinderen van vliegeniers 1 gewoon onderdeel van de vliegeniers, dit wordt handmatig op de bezettingslijsten aangegeven, de opvang vindt plaats in dezelfde groepsruimte Dit is zo geregeld omdat een stamgroep binnen de wet kinderopvang niet groter mag zijn dan 20 kinderen. De kinderen weten tot welke stamgroep zij behoren en zijn gekoppeld aan een mentor. De ouders hebben een formulier ontvangen waarop de mentor van hun kind(eren) vermeld is.

Om de geborgenheid en veiligheid te waarborgen zijn de 2 basisgroepen opgedeeld in 3 groepen, blauw, rood en groen.
Tijdens het fruit eten zitten we in deze 3 groepen aan drie verschillende tafels. Elke tafel  heeft een eigen kleur, en  een eigen pedagogisch medewerker die ook een extra oogje op het kind houdt, dit is erg duidelijk voor de kinderen en werkt zeer prettig. De kinderen weten bij wie ze aan tafel zitten. De pedagogisch medewerker is mentor van de kinderen in haar groepje en is het directe aanspreekpunt voor de ouders.

De kinderen kunnen gebruik maken van verschillende ruimtes, de groepsruimte, de keuken, de buitenruimte en de speelkamer geven een huiselijke sfeer.
De ruimte biedt plaats voor allerlei activiteiten bijv. computeren, poppenhoek, blokkenhoek, knutselen of lekker onderuitgezakt even televisie kijken. De buitenruimte biedt volop mogelijkheid tot klimmen en klauteren op het huisje, spelen met zand, fietsen en ander buitenspel. Via de Avonturiers kunnen de kinderen naar het grote omheinde veld. Daar kunnen ze met de kinderen van de Avonturiers spelen.

Medewerkers

Pedagogisch medewerker op de Vliegeniers

Praktische informatie

GGD Inspectierapporten en LRK nummers

Inspectierapporten:
Download: GGD inspectierapporten BSO St. Annastraat 8

LRK nummer:
St. Annstraat 8
5421 KC Gemert
T: 0492-331007

LRK nummer: 314646267

Pedagogisch werkplan Vliegeniers

Doel van het beleid:
Als middel om een ieder die betrokken is bij de opvang van de kinderen in de buitenschoolse opvang inzicht en duidelijkheid te geven ten aanzien van de manier van werken.
Voor een nieuwe medewerker/ster om op een structurele manier ondersteuning te bieden bij het inwerken.
Voor ouders om inzicht te krijgen in de manier van werken en omgaan met de kinderen.

Visie op de buitenschoolse opvang (BSO)
De opvang binnen de Vliegeniers geeft ruimte aan de kinderen om zich te ontspannen na een intensieve schooldag. Bij vrije dagen en studiedagen van school kunnen de kinderen deze vrije tijd zelf naar eigen wens invullen. De pedagogisch medewerkers sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van de kinderen. Ze ondersteunen ideeën van de kinderen en dragen zorg voor de randvoorwaarden voor een veilige, huiselijke en vertrouwde plek.

Wanneer er activiteiten worden georganiseerd zullen de kinderen gestimuleerd worden hier aan mee te doen, meestal vinden zij de activiteiten zo leuk dat echte stimulatie niet echt nodig zal zijn. Het is voor het kind geen verplichting. De pedagogisch medewerkers streven ernaar een omgeving te bieden die veilig en vertrouwd is waarin alle kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Vooral voor de jonge kinderen is deze veiligheid van groot belang. Anders dan de oudere kinderen zijn ze immers minder goed in staat te voorzien in hun behoeften en meer direct afhankelijk van volwassenen. Bij de kleintjes zullen dus meer dingen samen gedaan worden om aan de behoefte van geborgenheid te voldoen. Naarmate het kind ouder wordt zal het meer behoefte krijgen aan vrijheden binnen de BSO. In overleg met ouders en het betreffende kind kijken we hoe we de BSO toch leuk en uitdagend kunnen houden. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, openheid, vriendschappen, creativiteit  zijn enkele begrippen die centraal  staan binnen de Vliegeniers. Uitwisselen van informatie met de ouders is van groot belang om de opvang en begeleiding van de kinderen goed op elkaar af te stemmen. De Vliegeniers verblijven in een mooie  ruimte met verschillende hoekjes, een aparte kamer  en een aparte keuken. Een grote buitenruimte (veld) maakt deze accommodatie tot een goed vertoeven voor uw kind(eren). Ook kunnen ze fietsen en in de zandbak. De Vliegeniers komen echt thuis na een dagje hard werken op school.

De groep:
De groepsruimte biedt ruimte aan max. 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar. Een stamgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen. De groep is verdeeld in 2 stamgroepen, een van 20 kinderen (de vliegeniers) en een van 10 kinderen (de Vliegeniers 1), de vliegeniers 1 is alleen operationeel als er meer dan 20 kinderen aanwezig zijn. Op andere dagen zijn de kinderen van vliegeniers 1 gewoon onderdeel van de vliegeniers, dit wordt handmatig op de bezettingslijsten aangegeven, de opvang vindt plaats in dezelfde groepsruimte Dit is zo geregeld omdat een stamgroep binnen de wet kinderopvang niet groter mag zijn dan 20 kinderen. De kinderen weten tot welke stamgroep zij behoren en zijn gekoppeld aan een mentor. De ouders hebben een formulier ontvangen waarop de mentor van hun kind(eren) vermeld is. Om de geborgenheid en veiligheid te waarborgen zijn de 2 basisgroepen opgedeeld in 3 groepen, blauw, rood en groen. Tijdens het fruit eten zitten we in deze 3 groepen aan drie verschillende tafels. Elke tafel  heeft een eigen kleur, en  een eigen pedagogisch medewerker die ook een extra oogje op het kind houdt, dit is erg duidelijk voor de kinderen en werkt zeer prettig. De kinderen weten bij wie ze aan tafel zitten. De pedagogisch medewerker is mentor van de kinderen in haar groepje en is het directe aanspreekpunt voor de ouders.

De kinderen kunnen gebruik maken van verschillende ruimtes, de groepsruimte, de keuken, de buitenruimte en de speelkamer geven een huiselijke sfeer. De ruimte biedt plaats voor allerlei activiteiten bijv: computeren, poppenhoek, blokkenhoek, knutselen of lekker onderuitgezakt even televisie kijken. De buitenruimte biedt volop mogelijkheid tot klimmen en klauteren op het huisje, spelen met zand, fietsen en ander buitenspel. Via de Avonturiers kunnen de kinderen naar het grote omheinde veld. Daar kunnen ze met de kinderen van de Avonturiers spelen.

Dagindeling:
Vanaf 07.00 uur start de voorschoolse opvang bij de Vliegeniers, de kinderen kunnen ontbijten tot 8.00 uur, wij zorgen voor een gevarieerd en gezond aanbod. Vanaf 8.15 uur  worden de kinderen door een pedagogisch medewerker van de ontdekking naar school gebracht. De kinderen blijven over op school. Na schooltijd worden zij dan weer opgehaald door een pedagogisch medewerker van De Ontdekking. We proberen natuurlijk zo veel mogelijk altijd dezelfde pedagogisch medewerker op dezelfde school te laten komen, zodat er voor de kinderen een vertrouwd gezicht is. Er zijn samen met de betreffende scholen afspraken gemaakt waar de verzamelplaats is voor het ophalen van uw kind(eren) met De Ontdekking. Als uitzondering op de regel kan uw kind(eren) met uw schriftelijke toestemming, alleen van school naar De Ontdekking lopen/fietsen. Onderweg is er volop gelegenheid om te praten over de ervaringen op school en andere voor kinderen belangrijke zaken. De kinderen krijgen als ze uit school komen fruit op een schaal en een beker drinken, ook tijdens dit moment kunnen kinderen volop hun verhaal kwijt. Daarna gaan ze vrij spelen of doen ze mee met de activiteiten die worden aangeboden. Dit kan van alles zijn, een spelletje, knutselen, sportief bezig zijn enz. Op woensdag en vrijdag middag zijn de kinderen samen met de naastgelegen groep de Avonturiers, en de kinderen van de bso de Pandelaar. Dan wordt er gezamenlijk gegeten. Bij studiedagen en vakanties blijven de kinderen op de eigen groep of bij de Avonturiers, en stimuleren we ook zoveel mogelijk hun boterham zelf te smeren, dit in verband met de zelfredzaamheid. Bij behoefte van het kind of de ouders laten we uw kind op vaste tijden naar het toilet gaan. Ook bij behoefte laten we uw kind tandenpoetsen na het eten. Er is veel tijd voor vrij spelen zoals knutselen, buiten spelen, computeren, gezelschapspelletjes, maar zeker ook kokkerellen. Verkleedpartijen en vadertje en moedertje spelen is ook favoriet. Vooral bij de jongens mag bouwen niet ontbreken.

Binnenkomst, afmelden en extra opvang:
De  kapstok is in het halletje. Zorg dat er altijd een naam in de jas staat. Vanuit thuis kan er een luizenzak aangeschaft worden. Elk kind heeft een eigen bakje om spulletjes in op te bergen.

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-331007) of via de ouderapp, het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk tegen de daarvoor geldende tarieven. Ouders kunnen dit aanvragen via de ouderapp of de website. Wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte biedt
Uitstapjes:
Ook worden er wel eens uitstapjes gemaakt (met toestemming van ouders), zoals naar de schaatsbaan in Gemert of in de zomer naar de speeltuin. Het boerenbondmuseum en de scouting mogen hierbij niet ontbreken. De uitstapjes worden zoveel mogelijk van te voren gepland en opgehangen op de deur bij binnenkomst, zodat u weet waar uw kind verblijft en/of evt. kunt ophalen. Te allen tijden weten de pedagogisch medewerkers van De Ontdekking waar uw kind(eren) verblijft en bij toepassing waar u uw kind(eren) kunt ophalen.
De pedagogisch medewerkers maken dit zoveel mogelijk van te voren aan de ouders bekend.

Verjaardagen:
Binnen de buitenschoolse opvang van De Ontdekking hebben we ervoor gekozen om de traktaties voor de kinderen tijdens het feestje zelf aan te bieden. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende traktaties die binnen het voedingsbeleid van De Ontdekking passen. Met deze service ontlasten we de ouders ook die al vaak op verschillende plekken een traktatie moeten verzorgen, denk aan school, clubjes enz.

Nieuwe kinderen:
Wanneer er een nieuw kind is aangemeld, nodigen wij de ouders en het kind uit voor een kennismaking. In het gesprek staat het kind centraal. Wanneer een kind voor het eerst bij ons is wordt er extra veel aandacht besteed aan de kennismaking met de andere kinderen. Er wordt verteld onder welke mentor het kind valt.
De pedagogisch medewerker ( mentor) houdt het kind de eerste periode goed in de gaten en stimuleert  samenspel met de andere kinderen.

Na drie maanden is er voor de ouders de gelegenheid om de voorliggende periode te evalueren met de pedagogisch medewerker. Komt uw kind vanuit onze dagopvang, dan mag uw kind geregeld even komen spelen en spelenderwijs kennismaken met de bso, voor de definitieve dag(en).

Ontwikkeling en stimulering:

In principe is het bewaken en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen een taak van school. De buitenschoolse opvang biedt mogelijkheden voor ontspanning en creativiteit.
Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen, meestal is dat vanzelfsprekend aanwezig binnen de activiteiten die worden geboden. Mocht het noodzakelijk zijn om uw kind(eren) extra te stimuleren nemen we dit zeker mee in onze activiteiten.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling:
Veel spelmateriaal biedt mogelijkheid om de fijne motoriek te stimuleren. Tekenen, kraaltjes rijgen, handenarbeid en dat soort activiteiten zijn daar uitermate geschikt voor. Ook geeft dit spelmateriaal volop ruimte om de creativiteit van de kinderen te ontwikkelen en te bevorderen. Het buiten rennen, klimmen, steppen enz. is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling en stimulans van de grove motoriek. Diverse spelletjes zoals fluiterspelletjes, uitbeeldspelletjes enz. zijn bijzonder geschikt om spelenderwijs de zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren. Het luisteren naar muziek en verhaaltjes is daar ook bevorderlijk voor.

Taal en taal-denk ontwikkeling:
Tijdens de wandeling of autorit van school naar De Vliegeniers en tijdens het fruit eten wordt er veel met elkaar gesproken. Kinderen vertellen hun belevenissen die ze op school hebben meegemaakt, en zo wordt er spelenderwijs en zonder er de nadruk op te leggen, ontzettend veel aan taalontwikkeling gedaan. Ook door zelf na te denken waar je na het fruit moment mee wil spelen en wat je er voor nodig hebt heeft te maken met taalontwikkeling. Zo ook hoe je jouw idee gaat aanpakken stimuleert de taal-denk ontwikkeling. Kinderen mogen best dialect spreken wanneer ze dit van huis uit gewend zijn, ze worden er wel op gewezen, zodat ze wel leren hoe het ook anders kan. Schuttingtaal en discriminerende opmerkingen zijn natuurlijk uitgesloten en zullen ook worden afgekeurd door de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zullen wanneer dit voorkomt, ook uitleggen aan de kinderen waarom dit niet wordt geaccepteerd. Zo leren de kinderen ook te functioneren in groepsverband, en dat je met het kwetsen van andere mensen geen goede relatie op kan bouwen.

Emotionele ontwikkeling:
De kinderen maken deel uit van een groep, verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt, en wat er in hem omgaat. Om dit goed te kunnen begeleiden, stimuleert de pedagogisch medewerker de kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen en deze op een goede manier te uiten. Ervaringen op school en thuis zijn van grote invloed op de kinderen, daarom is het van belang de begeleiding goed op elkaar af te stemmen. Goed contact met de ouders is van belang, om het kind en zijn beleefwereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk, al zijn ze dan al groot en stoer. De pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten, zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Meestal als er iets op school is gebeurd, zie je dat aan een kind. De pedagogisch medewerkers proberen er dan ook te zijn voor het kind wanneer hij of zij zijn verhaal kwijt wil of juist niet. Dit wordt dan besproken met de ouders, zodat ook de ouders goed op de hoogte blijven van wat zich op school of bij De Vliegeniers afspeelt.

Sociale ontwikkeling:
Samen spelen is samen delen, dit is een belangrijk motto bij De Vliegeniers. Door samen te spelen worden er volop mogelijkheden geboden om te oefenen met sociale vaardigheden.
Beurt verdelen, tegen je verlies kunnen bij een spelletje, op je beurt kunnen wachten, een ander ook een spel gunnen waar je eigenlijk zelf mee wilt spelen, conflicten oplossen, dit zijn allemaal sociale vaardigheden die dagelijks geoefend worden en zeer belangrijk zijn in de ontwikkeling van een persoon. De pedagogisch medewerkers begeleiden deze vaardigheden zo veel mogelijk en proberen de kinderen open te laten staan voor elkaar.
Samen spelen en samen zijn kan alleen goed verlopen wanneer je rekening houdt met elkaar. Door een duidelijke communicatie worden de regels van de groep besproken en gehanteerd, zodat elk kind weet waar hij/zij aan toe is. 

Persoonlijke ontwikkeling:
Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties, en zo ook te verwerken. Wanneer er conflicten/situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “vechten” , en de andere keer weer spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de pedagogisch medewerkers in, en zullen zij samen met de betreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Seksuele ontwikkeling ligt erg gevoelig op deze leeftijd, en houdt ook deze leeftijdscategorie bezig. Wanneer kinderen vragen hebben over dit onderwerp, zal de pedagogisch medewerker eerst proberen uit te zoeken hoever de ouders daar in mee gaan, en zal er een antwoord gegeven worden dat aansluit bij het niveau van het kind. De Vliegeniers stimuleert de kinderen om zo zelfstandig mogelijk te worden, dat wil zeggen dat iedereen verantwoordelijk is voor wat hij of zij zelf doet of laat.

Opvallend gedrag bij kinderen:
Wanneer een kind opvallend gedrag vertoont, wordt dit eerst met de ouders besproken, om vast te stellen of de ouders dit gedrag herkennen. Wanneer dit het geval is zal de pedagogisch medewerker het kind gaan observeren, deze observatie zal worden besproken met de ouders. Als BSO kunnen wij natuurlijk alleen signaleren en adviseren, voor verdere doorverwijzing zal de ouder eerst contact moeten leggen met de huisarts. Er wordt nooit informatie uitgewisseld aan derde zonder dat de ouder daarvan op de hoogte is. Uitzondering op deze regel bestaat alleen als er een sterk vermoeden is van mishandeling in welke vorm dan ook. Marika van den Hurk draagt  zorg voor de kinderen met een extra begeleidingsvraag, zij zal de pedagogisch medewerker ondersteunen bij de gesprekken en eventuele doorverwijzingen.

Oudercontacten:
Het uitwisselen van informatie is van groot belang om de opvang van het kind zo perfect mogelijk te laten verlopen. Wanneer de pedagogisch medewerkers weten wat een kind op school en thuis prettig, of juist niet prettig vindt, kunnen zij hier op aan sluiten. Omgedraaid geldt dit natuurlijk ook. Als ouder wil je ook precies weten wat je kind op een dag allemaal beleefd. Daarom zijn de contacten tijdens het ophalen van het kind zo belangrijk. Ouders kunnen altijd met vragen bij de pedagogisch medewerker terecht. Mocht de situatie dit niet toe laten, kan de ouder altijd een afspraak maken voor een gesprekje met de pedagogisch medewerker. 1 x per jaar vinden er 10 minuten gesprekken plaats met de mentor, hiervoor hangen we inschrijflijstjes op de deuren.

(Social) Media
De Vliegeniers zijn uitgerust met de moderne ontwikkelingen waarvan elk kind vind dat die niet mogen ontbreken. Natuurlijk heeft ook elke ouder van elk kind hier een mening over. Deze mening willen wij graag horen. Er is een tv aanwezig, waaropfilms kunnen worden gekeken, passend bij de leeftijden van de kinderen. De laptop en wii zijn erg populair, de kinderen zijn daarmee actief aan het gamen. De pedagogisch medewerkers hebben een controlerende taak als het gaat om tv kijken, computeren en gamen. Onze laptops en tabletszijn voorzien van een speciaal kinderaccount. Hierdoor sluiten de internetsites en apps bij de leeftijd en interesse van de kinderen aan. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ook andere activiteiten ondernemen en niet alleen maar achter een scherm zitten. Daar zullen wij dan ook de nadruk op leggen richting de kinderen. Wij begrijpen dat de interesse van de kinderen hier wel erg naar uitgaat. Er wordt met de kinderen afgesproken hoe lang ze achter de laptop, game of tablet mogen en er wordt een wekker gezet. Kinderen moeten deze spullen ook eerlijk met elkaar delen. In ons pedagogisch beleid buitenschoolse opvang kun je teruglezen welke afspraken wij hebben gemaakt rondom het omgaan met (social) media op de BSO. 

Beleid  BSO De Ontdekking omtrent spelletjes waarin agressie voorkomt. ( Waarden en Normen)
Allereerst staat bij ons respect voor elkaar en voor jezelf hoog in het vaandel. We leven in een maatschappij waarin oorlog en misdaden een vaste plaats hebben. TV, internet, kranten enz. brengen dagelijks verslag uit van wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt. Kinderen beleven dit geheel op eigen wijze. De leeftijd en het  ontwikkelingsniveau bepalen voor een groot deel hoe een kind deze informatie verwerkt. Ook het geslacht van een kind is zeer bepalend voor het soort spel dat gekozen wordt, om deze negatieve informatie toch een plekje te geven. Binnen onze groepen hebben wij hier dagelijks mee te maken. Kinderen spelen soldaatje of schieten elkaar met nep geweren neer. Ze bootsen gevechten na en geven op deze manier uiting aan hun gevoelens en fantasie.  Binnen De Ontdekking hanteren wij hier enkele regels voor die er voor zorgen dat de veiligheid voor de kinderen in ieder geval gewaarborgd is en we zien er streng op toe dat het voor elk kind dat betrokken is in deze vorm van spelen leuk blijft. We respecteren elkaars gevoelens en brengen dit ook over aan de kinderen. Veel praten over zaken als “hoe vind jij dit nu? en hoe zou jij het vinden als?” geeft een kind inzicht in het gevoel van een ander maar ook in dat van zichzelf. We hebben dan ook geen speelgoed geweren in ons assortiment maar wanneer kinderen duim en wijsvinger gebruiken als pistool, laten we dit wel toe. We vinden dat kinderen uiting moeten kunnen geven aan deze emoties, dit wel onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Verder geeft het ook een ingang om met kinderen in gesprek te treden over de wereld  om hun heen en geheel op hun eigen niveau hier in te sturen. Wij zijn van mening dat door de fantasie van de kinderen toe te laten en ze hier in te begeleiden we meewerken aan een gezond en stabiel omgaan met geweld, elkaar en gevoelens van andere mensen. Ook trekken zaken als roken en seksualiteit kinderen erg aan, door hier met de kinderen over in gesprek  te gaan wanneer zich een fantasie spel voordoet, streven wij ernaar om een gezond en veilig klimaat te scheppen waarin de kinderen kunnen nadenken over dit soort zaken. De maatschappij, dat ben jij, is hier een goed motto. Kinderen mogen alles bespreekbaar maken en de pedagogisch medewerker biedt een luisterend oor en een ondersteunende rol.
De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd over hoe we communiceren met en reageren op de kinderen, dit is samen gevat in een document genoemd: Uitgangspunten voor het werken met kinderen binnen De Ontdekking. 

Mentorschap:
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van het kind begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Elk kind in de Vliegeniers is toegewezen aan een mentor ( pedagogisch medewerker van de groep). Het is voor de pedagogisch medewerker bijna onmogelijk om met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerker om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij de Vliegeniers. De pedagogisch medewerker kijken goed naar de kinderen en maken dan een verdeling, een kind mag altijd aangeven bij welke pedagogisch medewerker hij/zij zich het fijnst voelt. De Mentor is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkelingen van het betreffende kind en eerste aanspreekpunt voor de ouders. De kinderen zitten bij hun mentor aan tafel tijdens het fruitmoment, dus aan de blauwe, groene of rode tafel.

Meld je kind aan

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of schrijf je kind vrijblijvend in en ontvang een persoonlijk aanbod.

Meld je kind aan Rondleiding aanvragen