01-01-2024

Privacyverklaring

Contactgegevens:
Kinderdagverblijf de Ontdekking
St. Annastraat 8
5421 KC Gemert
0492-331007
info@deontdekking-kdv.nl

Dorothé van Dijk is de Functionaris Gegevensbescherming van deontdekking-kdv.nl. Zij is te bereiken via info@deontdekking-kdv.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Door gebruik te maken van onze diensten laat u bepaalde (persoonlijke)gegevens bij ons achter. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de (persoonlijke)gegevens die rechtstreeks door u worden opgegegeven, in het kader van de door u opgevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijks is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderdagverblijf de Ontdekking verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij (persoons)gegevens verwerken
Kinderdagverblijf de Ontdekking verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om informatie te verstrekken of onze diensten uit te kunnen voeren;
• Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kinderdagverblijf de Ontdekking neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderdagverblijf de Ontdekking) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kinderdagverblijf de Ontdekking bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens tijdens de looptijd van onze relatie en daarna gedurende de wettelijke termijnen die voor ons gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kinderdagverblijf de Ontdekking deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kinderdagverblijf de Ontdekking blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het is mogelijk dat tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard.

Kinderdagverblijf de Ontdekking gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie wel of niet gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderdagverblijf de Ontdekking en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deontdekking-kdv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kinderdagverblijf de Ontdekking neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@deontdekking-kdv.nl.

Wijzigen in deze privacyverklaring
Kinderdagverblijf de Ontdekking behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.