Paardenbloempjes (2-4 jaar)

Peuterspeelzaal

Paardenbloempjes (2-4 jaar)

De Paardenbloempjes is een peuterspeelzaalgroep waarin max.16 kinderen van 2 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan en bevindt zich op de Pandelaar 45, deze groep deelt de ruimte met de Boefjes (dagopvang).

De kinderen bezoeken standaard twee ochtenden per week (en bij een VVE-indicatie vier ochtenden per week) de peuterspeelzaal van 8.30-12.30 uur. Er kan gekozen worden uit woensdag/vrijdagochtend bij de Paardenbloempjes. De groepsleiding bestaat uit VVE- gecertificeerde professionals met een Wet Kinderopvang conforme opleiding. Bij een groepsgrootte van acht of meer kinderen zijn er twee professionals in de groep, bij minder dan acht kinderen is dat één professional.

In onderstaand pedagogisch werkplan kun je lezen hoe wij vorm geven aan peuterspeelzaalwerk, hoe een ochtend eruit ziet en wat de belangrijkste doelstellingen zijn die wij nastreven.

Dagindeling

Terugkerend ritme Paardenbloempjes (2-4 jaar)

Medewerkers

Pedagogisch medewerkers op de Paardenbloempjes

Praktische informatie

GGD Inspectierapporten en LRK nummers

Inspectierapporten:
Download: GGD inspectierapporten dagopvang en PSZ Pandelaar 45

LRK nummer:
Pandelaar 45
5421 NG Gemert
T: 0492-390012
 
LRK nummer: 334501441

Pedagogisch werkplan

De Boterbloempjes is een peuterspeelzaalgroep waarin max. 16 kinderen van 2 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan en bevindt zich op de Pandelaar 37 (’t Pandje). De Paardenbloempjes is een peuterspeelzaalgroep waarin max.16 kinderen van 2 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan en bevindt zich op de Pandelaar 45, deze groep deelt de ruimte met de Boefjes (dagopvang).
Met onderstaande informatie willen wij een beeld schetsen van hoe wij vorm geven aan peuterspeelzaalwerk, hoe een ochtend eruit ziet en wat de belangrijkste doelstellingen zijn die wij nastreven.

De kinderen bezoeken standaard twee ochtenden per week (en bij een VVE-indicatie vier ochtenden per week) de peuterspeelzaal van 8.30-12.30 uur. Er kan gekozen worden uit maandag/woensdag en dinsdag/donderdagochtend bij de Boterbloempjes en woensdag/vrijdagochtend bij de Paardenbloempjes. De groepsleiding bestaat uit VVE- gecertificeerde professionals met een Wet Kinderopvang conforme opleiding. Bij een groepsgrootte van acht of meer kinderen zijn er twee professionals in de groep, bij minder dan acht kinderen is dat één professional. De achterwachtregeling van Pandelaar 45 is ook voor deze groepen van toepassing.

De basis voor het bieden van voldoende Emotionele veiligheid wordt o.a. gevormd door vaste begeleiding en vaste groepen, in een aan de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen aangepaste ruimte. Afspraken en regeltjes in een duidelijke structuur geven hierbij houvast. Kinderen krijgen alle tijd om te wennen en medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor het afscheidsritueel. Wanneer een kind het afscheid nemen moeilijk blijft vinden, wordt er samen met de ouders gezocht naar de beste oplossing.

De ruimtes zijn verdeeld in uitdagende speelhoeken, waar kinderen vrij in kunnen spelen en van alles en nog wat kunnen ontdekken. Naast het vrije spel worden er gerichte activiteiten ondernomen, meestal rondom een thema uit het VVE- programma. Dit kunnen activiteiten zijn met de hele groep, een klein groepje of individueel. Kinderen worden door de professionals uitgenodigd en gestimuleerd om aan de activiteiten deel te nemen, maar worden hiertoe niet verplicht. Langzaamaan leren de peuters spelenderwijs steeds meer rekening te houden met elkaar, op hun beurt te wachten en naar elkaar te luisteren: Sociale competentie.

Het bevorderen van de Persoonlijke competentie wordt gestimuleerd door kinderen te begeleiden bij bv. hun zelfstandigheid (door zoveel mogelijk zelf te laten doen) en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld (kinderen worden nooit aangesproken op hun persoon, maar op hun gedrag; kind prijzen om alles wat ze al kunnen). Door het aanbieden van het VVE- peuterprogramma Uk en Puk kunnen wij de brede ontwikkeling van het kind stimuleren en hem/haar daarbij volgen en begeleiden. Spelenderwijs komt het kind in contact met allerlei taaluitingen, nieuwe woorden en begrippen, getallen, sociaal communicatieve vaardigheden, sociaal emotionele aspecten en het aanleren van waarden en normen (vooral door positief voorbeeldgedrag). Opvallende ontwikkelingen kunnen we signaleren. Wij bespreken dit met de ouders en zullen samen bekijken hoe we het kind het beste kunnen begeleiden. Eventueel, vanzelfsprekend in nauw overleg met ouders en/of verzorgers, kunnen vervolgstappen ondernomen worden. Wanneer er aanleiding is voor verdere zorg kunnen deskundigen van buiten de peuterspeelzaal worden ingeschakeld bv. logopediste, JGZ verpleegkundige. De pedagogisch professionals zullen hierbij altijd de leidinggevende/zorgcoördinator ( Marika van den Hurk) betrekken.

Normen en waarden
Ook staat bij ons respect voor elkaar en voor jezelf hoog in het vaandel. We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren, dit is soms lastig voor deze jonge kinderen. Door vaak uit te leggen aan kinderen dat wat je zelf niet wil dat jou gebeurt, je ook bij een ander niet moet doen, lukt dit uiteindelijk redelijk. Ook leggen we nadruk op respect voor spullen, zuinig omgaan met speelgoed, niks kapot maken of gooien met speelgoed enz. Dit allemaal op het eigen niveau van het kind. De pedagogisch professionals van De Ontdekking hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd over hoe we communiceren met en reageren op de kinderen, dit is samengevat in een document genoemd: ‘Uitgangspunten voor het werken met kinderen binnen De Ontdekking’.

VVE
De pedagogisch professionals zijn VVE- gecertificeerd middels het programma Uk en Puk. Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s welke activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan: de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de rekenprikkels en zintuigelijke ontwikkeling. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch professionals m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1,5, 1,5-2,5, 2,5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind. De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch professionals. We kunnen hiermee dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit is een continu proces. Door de dag heen worden gezamenlijk, in kleine groepjes of individueel activiteiten met de kinderen gedaan, de duur is afhankelijk van de leeftijd en concentratie. Dat kan op een gepland moment zijn maar ook tijdens de verzorgingsmomenten, of spontaan. Op deze manier kunnen wij achterstanden snel signaleren en bespreekbaar maken met de ouders. Uit het gesprek zou een doorverwijzing naar een huisarts kunnen vloeien om eventuele verdere hulp in de ontwikkeling/ opvoeding bespreekbaar te maken. Marika van den Hurk en Inge Veltrop dragen zorg voor de kinderen met een extra begeleidingsvraag en zullen de pedagogisch professionals daarin ondersteunen. Elk jaar wordt in het coaching gesprek met de pedagogisch professionals en de VVE- gespecialiseerde coach de voortgang van het VVE- programma besproken en waar nodig bij gestuurd. Elk jaar wordt dit op de studiedag bijgeschoold door een externe opleider. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben het 3F taal niveau.

Visie ten aanzien van de voorschoolse educatie
Wij streven naar het realiseren van een passende omgeving voor elk kind. Waarin allereerst veiligheid, warmte en geborgenheid wordt geboden; een veilige basis van waaruit het kind zich kan ontwikkelen. Binnen De Ontdekking wordt voorschoolse educatie aangeboden met als doel alle kinderen, inclusief de kinderen met een ontwikkelingsachterstand en een ontwikkelingsvoorsprong te stimuleren zodat het kind bij de overdracht naar de basisschool zo kan worden begeleid dat het kind aan het einde van de voorschoolse periode klaar is om te starten op het basisonderwijs. De ontwikkeling van jonge kinderen is een samenhangend geheel. Het kind groeit op, op zowel fysiek, intellectueel als persoonlijk vlak. Een dagritme waarin structuur wordt geboden, zorgt voor een zekere voorspelbaarheid voor het kind. Daarbinnen staat het spelend leren centraal; het is voor jonge kinderen de natuurlijke manier om de wereld te verkennen en te ontdekken, elk kind op zijn eigen manier en tempo. De pedagogisch professional zorgt voor een rijke leeromgeving met betekenisvolle thema’s, materialen en uitdagende activiteiten waarbij de kinderen actief en betrokken bezig zijn. Doel is om kinderen een stap verder te brengen in hun ontwikkeling en hierbij in te zetten op de zogenoemde ‘zone van de naaste ontwikkeling’. De kwaliteit van de interacties is hierbij essentieel. Met dit alles ontstaat een veilige en verantwoorde omgeving die de voorwaarden schept voor kinderen om te ontwikkelen en voor de pedagogisch professional om tot beredeneerd aanbod in de voorschoolse periode te komen. Het streven is om een doorgaande lijn te realiseren naar het toekomstige basisonderwijs. Het is belangrijk de ontwikkeling van ieder kind zorgvuldig in kaart te brengen aan de hand van de vier belangrijke leerlijnen voor kinderen van 2 tot 4 (6) jaar; taal, rekenen, sociaal- emotioneel en motoriek, volgens het programma Uk en Puk . Dit wordt gedaan in het kind volgsysteem ‘KIJK’, de mentor van het kind houdt de registratie bij en observeert de ontwikkelingslijnen. Naar aanleiding van deze observaties kan het doelgerichte aanbod aan het kind en de groep worden samengesteld. Een goede onderlinge samenwerking tussen ouders en pedagogisch professionals is van groot belang voor de ontwikkeling van het jonge kind. Vanuit de relatie tussen De Ontdekking en thuis krijgt het pedagogisch samenwerken vorm. Van hieruit kan indien nodig door de pedagogisch / VVE- coaches en pedagogisch professionals de samenwerking met de zorgketenpartners worden gezocht ter ondersteuning en advisering.

De inrichting en het (spel)materiaal op de VVE groep
De groep is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Er zijn hoge tafels met banken waaraan de kinderen op gelijke hoogte met de pedagogisch medewerker kunnen zitten en ook tafels op kind hoogte, waar kinderen zelfstandig aan kunnen schuiven. De groep heeft een aankleedmeubel, met in de buurt een mogelijkheid om handen te wassen. Er is een laag keukenblokje aanwezig met koud water waar kinderen zelfstandig de handen kunnen wassen en bij de Boterbloempjes een toilet op kind-hoogte in de groep. Op de groep is een bank om rustig met een groepje kinderen te kunnen zitten. Er zijn veel uitdagende speelhoeken. Er is voldoende speelgoed en materiaal aanwezig dat de kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Speelgoed wordt op tijd gewisseld in de groep, niet alles staat altijd in de groep, zodat het ook uitdagend blijft. Er wordt dagelijks voorgelezen door de pedagogisch professionals, daarnaast is er een leeshoek waar de kinderen zelf de mogelijkheid hebben om in boekjes te ‘lezen’. Binnen De Ontdekking zijn er meerdere voorlees coördinatoren actief, zij letten op het aanbod van de materialen en hebben contact met de bibliotheek over thema’s en boeken. Regelmatig is er voor ouders een thema in de bieb en onze kinderen gaan op bezoek in de bieb met de pedagogisch professionals, dit wordt door de voorlees coördinatoren begeleidt. Er zijn spelletjes aanwezig waarin de woordenschat van de kinderen wordt aangesproken, dit wordt in kleine groepjes met de kinderen uitgevoerd om de taalontwikkeling te stimuleren. Memory, puzzels, kleurenstaven, nopper, duplo, actie-reactie spelletjes, kralen rijgen, en vele andere materialen zijn aanwezig om de kinderen te stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals; taal, rekenen, motorisch en sociaal emotioneel. Vrij spelen is erg belangrijk voor de interacties tussen kinderen onderling, daar is dan ook veel ruimte voor. Poppenhoeken, klimrekken, kussenhoeken enz. bieden de kinderen de uitdaging om samen een fantasie/rollen spel te ondergaan. Binnen onze groep worden daarom veel speelhoeken gecreëerd. Knutselmateriaal zoals; verf, klei, plak, kosteloos materiaal, papier enz. wordt veel gebruikt om de kinderen creatief te stimuleren, ze kunnen uiting geven aan hun creativiteit en kennis maken met verschillende materialen. Kleuren en tekenen zijn goede activiteiten om kinderen emoties een plek te laten geven, ook het concentratie vermogen wordt met deze activiteiten bevorderd. Buiten worden de kinderen gestimuleerd om samen te spelen en keuzes te maken wat te doen, er zijn fietsjes ( driewielers, loopfietsjes, stepjes, enz) om de motoriek en het evenwicht van de kinderen te stimuleren. Een klimrek, evenwichtsbalk en stapstenen om de grove motoriek maar ook zeker het zelfvertrouwen te vergroten. De zandbak die van allerhande fantasie spelletjes uitlokt en kinderen met begrippen als hard, zacht, nat, droog, enz. in aanraking laat komen. We streven ernaar om zeker één keer per dag minimaal 20 minuten met de kinderen buiten te zijn. Onze pedagogisch professionals zijn er om al deze ontwikkelingen en interacties bij de kinderen te begeleiden. De kinderen worden door deze activiteiten uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen in een omgeving waarin ze zich prettig en veilig voelen. Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer is dan ook ons motto.

Pedagogische kwaliteitsboom:
De peuter groepen hebben drie keer per jaar een bijeenkomst om gezamenlijk de doelen van de pedagogische kwaliteitsboom vast te stellen. In groepjes gaan ze bespreken wat de behoefte is van de kinderen in de groep aan de hand van de vier pedagogische basisdoelen. Van elkaar leren is het belangrijkste voor deze bijeenkomst, elkaar inspireren en motiveren. Aan de hand van kaarten die maandelijks een ander doel bevatten, wordt de aandacht gelegd op het betreffende doel uit de boom voor die maand. De pedagogisch professionals geven elkaar feedback op dit doel gedurende die maand.

Kindvolgsysteem:
De Ontdekking werkt met het kind volgsysteem ‘KIJK’, dat in alle groepen hetzelfde wordt gehanteerd. De mentor van het kind houdt de registratie bij en observeert de ontwikkelingslijnen. Andere collega’s observeren natuurlijk ook dingen en noteren deze in ‘KIJK’ zodat er een totaalbeeld van het kind ontstaat. Bij 1,2,3, en 4 jaar krijgen de ouders een 10- minuten gesprek aangeboden. Vooraf aan dit gesprek wordt het ouderrapport uit ‘KIJK’ mee gegeven aan de ouders. Bij het invullen van de observatie wordt gebruik gemaakt van een lijstje met daarin de ontwikkelingslijnen die per week worden gevolgd, de pedagogisch professionals verzamelen zo de gewenste informatie per kind. De pedagogisch professionals zorgen voor een beredeneerd aanbod in hun activiteiten planning. Het kind- volgsysteem is digitaal en blijft bij het kind als hij/zij overgaat naar een volgende groep. Wanneer er sprake is van zorg bij een kind wordt in overleg met de ouders aanvullende expertise ingeschakeld, dit kan zijn bij o.a. het consultatiebureau, de huisarts, de opvoedondersteuner enz. Wanneer het kind 4 jaar wordt en naar de basisschool/BSO gaat, vindt er een overdracht plaats middels een overdrachtsformulier naar de betreffende school/BSO. Wanneer er sprake is van zorg, wordt er een warme overdracht gedaan naar de betreffende school/BSO. Ook dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders/verzorgers. Wanneer de school ook met ‘KIJK’ werkt, wordt het kind ook digitaal verhuisd. Kinderen met een VVE- indicatie worden bij 3, 3,5 en 4 jaar geobserveerd en geregistreerd.

Via het overdrachtsformulier worden ouders en basisschool geïnformeerd over:

  • het gedrag van het kind
  • de sterke kanten van het kind
  • de zorgkanten van het kind en hoe daarmee is omgegaan
  • de ontwikkeling van het kind, waar is het kind in zijn/haar ontwikkeling
  • eventuele zorg en extra begeleiding.
Mentorschap:
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van het kindje begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Elk kind bij de Boterbloempjes/Paardenbloempjes is toegewezen aan een mentor (pedagogisch professional van de groep). Natuurlijk hebben alle pedagogisch professionals oog voor de ontwikkeling van alle kinderen in hun groep, maar de mentor let specifiek op de ontwikkeling en het welbevinden van de aan haar toegewezen kinderen. Het is voor de pedagogisch professionals bijna onmogelijk om met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch professionals om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij de Boterbloempjes/Paardenbloempjes. De pedagogisch professionals kijken goed naar de kinderen en maken dan een verdeling. De mentor is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkelingen van het betreffende kind en eerste aanspreekpunt voor de ouders. De ouders ontvangen een formulier waarop staat wie de mentor is van hun kind(eren).

Vierogen principe: Wij streven ernaar om zo veel mogelijk met twee pedagogisch professionals op de groep werkzaam te zijn, wanneer dit niet kan i.v.m. kind-aantallen is er te allen tijde toezicht vanuit andere groepen, pedagogisch medewerkers zijn nooit alleen in het pand aanwezig. Ouders kunnen altijd bij ons binnen lopen wanneer het hun uitkomt, de deur is altijd open. De groepen zijn voorzien van veel glas waardoor er een doorkijk is vanuit alle groepen naar elkaar. Op de Pandelaar hangen camera’s bij de ingang en de gang. De camera’s zijn te allen tijde te bekijken door de directie. Er kan ook, wanneer er aanleiding toe is, teruggekeken worden. Met deze maatregelen hebben wij de veiligheid van de kinderen zoveel als mogelijk gewaarborgd.

Dagindeling:
De kinderen bezoeken 2 (3 of 4 ochtenden bij een VVE indicatie) de peuterspeelzaal. Ouders of verzorgers brengen de kinderen tussen 8.30 en 8.45 uur. Alle kinderen worden persoonlijk door de pedagogisch medewerkers verwelkomt. Tijdens de inloop kunnen ouders gezellig even meespelen met hun kinderen. De ouders/verzorgers worden uitgezwaaid en er wordt gespeeld. Wanneer alle kinderen gebracht zijn, wordt iedereen welkom geheten in de kring en wordt er aan de hand van dagritmekaarten verteld wat er die ochtend wordt gedaan. Dit geeft duidelijkheid en structuur en de kinderen worden al nieuwsgierig gemaakt naar wat gaat komen. Hierna mogen de kinderen vrij spelen waarbij groepjes kinderen apart worden genomen voor gerichte activiteiten. Pedagogisch medewerkers stellen de groepjes met zorg samen bv. naar aanleiding van observaties. De spelmaterialen liggen zoveel mogelijk op kind hoogte zodat de kinderen zelf keuzes kunnen maken. Vanzelfsprekend worden veiligheidsvoorschriften daarbij in acht genomen. Na het spelen wordt er gezamenlijk opgeruimd en daarna fruit gegeten en wat gedronken in de kring. Dan volgt een grote groepsactiviteit bv. liedjes zingen, thema activiteit. Afhankelijk van het weer wordt er binnen dan wel buiten gespeeld. De ochtend wordt afgesloten in de kring met bv. een verhaaltje, liedjes, versjes, dansje, spelletje of de verjaardag. (Ouders mogen aanwezig zijn bij het feestje en verzorgen zelf de traktatie) Om 12.15 uur gaan we met de kinderen naar buiten waar zij om 12.30 uur door de ouders opgehaald worden. Wanneer de kinderen 4 jaar worden gaan zij naar de basisschool van uw keuze. Er bestaat de mogelijkheid om, binnen De Ontdekking, vanaf 4 jaar gebruik te maken van de BSO (Buitenschoolse Opvang).

Samenwerking peuterspeelzaal en Jenaplanschool de Pandelaar: Wanneer onze peuters vier jaar worden breekt er een spannende tijd aan. Ze maken de stap naar de basisschool! Voor velen een grote, spannende stap. Om deze stap zo klein mogelijk te maken, werken wij samen met Jenaplanschool de Pandelaar. Zo spelen we één keer per maand met onze peuters buiten met de kleuters van de school, leuk om te zien hoe de kinderen contact met elkaar maken; met broertjes en zusjes maar ook met de kleuters die voorheen ook bij de Boterbloempjes en Paardenbloempjes speelden.
Een aantal thema’s per schooljaar organiseren wij gezamenlijk met school, we doen activiteiten samen, lezen boekjes, of houden gezamenlijk een viering. Altijd reuze gezellig! Daarnaast gaan we met onze oudste peuters een aantal keer per schooljaar een uurtje spelen in de kleuterklas. Zo kunnen zij al kennismaken met hun nieuwe klasgenootjes en juffen. Zowel de peuters als de kleuters kijken altijd erg uit naar deze samen speel momentjes! Omdat we zo nauw samenwerken met school, geeft dit veel voordelen voor zowel de kinderen, ouders , pedagogisch professionals en leerkrachten van school. Om een kind als het vier jaar wordt soepel door te laten stromen naar school, is het belangrijk dat de gegevens van het kind over zijn/haar behoeften en ontwikkeling goed worden overgedragen. Dit noemen we ook wel een “warme” overdracht. Wanneer het kind drie jaar oud is, adviseren wij de ouders hem /haar in te schrijven op een basisschool naar keuze. Met Jenaplanschool de Pandelaar hebben wij afgesproken dat, wanneer een kind op deze school wordt ingeschreven, wij vanaf de drie jaar, bij zorgen, met toestemming van de ouders, contact opnemen met school. Zo bestaat de mogelijkheid om het kind, de ouders en de pedagogisch professionals te ondersteunen in de overstap naar de basisschool. Hierbij zal de internbegeleider of onderbouwcoördinator van school betrokken worden. Zo creëren we een doorgaande leerlijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Uit ervaring blijkt dat dit bijdraagt aan een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen. Voorop staat dat wij het meest belangrijk vinden dat een kind, kind kan zijn; lekker spelen en zich veilig voelen bij ons op de peuterspeelzaal.

Pedagogisch en VVE- beleidsmedewerker/coach:
Wij hebben twee pedagogisch beleidsmedewerkers en twee pedagogisch coaches binnen De Ontdekking. Linda Straatman (st Annastraat 4 en 8) en Ine van den Crommenacker (Pandelaar 37 en 45) zijn de pedagogisch beleidsmedewerkers, zij zorgen ervoor dat het pedagogisch beleid en de werkwijze VVE binnen De Ontdekking gedragen en uitgevoerd wordt door onze pedagogisch professionals. Zij houden de ontwikkelingen rondom pedagogiek en VVE in de kinderopvang en in het algemeen bij en verwerken dit waar nodig in het beleid van De Ontdekking. Samen met het team van pedagogisch professionals zorgen zij voor een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer, die zo belangrijk is binnen De Ontdekking, en dat het actuele beleid in de praktijk zichtbaar is. Linda en Ine zijn beide specifiek opgeleid voor deze taak.
Marika van den Hurk en Inge Veltrop zijn de pedagogisch coaches. Zij voeren vele gesprekken met de pedagogisch professionals en staan ze bij in hun dagelijkse werkzaamheden. Elke leeftijdsgroep heeft eens per vier maanden een coaching bijenkomst specifiek gericht op de vier pedagogische basisdoelen van de wet kinderopvang. De pedagogisch professionals voelen zich veilig om hun coach vragen te stellen en jaarlijks heeft elke professional een eigen coaching gesprek met Marika waarin de doelen en ontwikkelingen op persoonlijk, VVE- en pedagogisch vlak aan bod komen. Marika en Inge zijn intensief betrokken bij alle medewerkers en lopen regelmatig de groep op, het contact is laagdrempelig. Marika en Inge zijn ook gespecialiseerd VVE-coach, zij zijn specifiek opgeleid om de VVE- kinderen en de pedagogisch professionals goed te begeleiden en te coachen. Ze kunnen ondersteunen bij het opstellen van handelingsplannen voor de betreffende VVE- kinderen. Zelf meewerken op de groep is als coach belangrijk, je weet wat de groep, het kind en de pedagogisch professionals bezig houdt en kan daar op inspelen. Inge is zelf ook nog werkzaam als pedagogisch professional. Ze werkt twee dagdelen op de groep en weet wat de professionals bezig houdt vanuit die positie. Ze is een aanwinst voor haar collega’s.
(VVE-) Coaching vindt op vele vlakken plaats. Professionals kunnen hun verhaal kwijt en staan open voor coaching, omdat ze er op kunnen vertrouwen dat dit op een positieve en opbouwende manier gebeurt. Als pedagogisch beleidsmedewerker in de VVE heeft Inge contact met de basisscholen waar onze kinderen met een VVE-indicatie naar doorstromen. Door een warme overdracht te doen, op tijd contact op te nemen met de ib-er van de betreffende basisschool en eventuele extra observaties zorgen wij voor een doorgaande ontwikkellijn van onze kinderen. Daarnaast zorgt zij samen met de VVE-coördinatoren ervoor dat de VVE-thema’s speel- en leerrijk zijn voor de kinderen, zodat de pedagogisch professionals door middel van het centraal stellen van de VVE-doelen de ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs stimuleren. Omdat de samenwerking met ouders binnen het VVE zo belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen zet de Pedagogisch beleidsmedewerker in de VVE zich hiervoor optimaal in, samen met de VVE-coördinatoren heeft zij ontwikkelingsbladen ontwikkeld welke voor ouders beschikbaar zijn om thuis aan te sluiten bij waar het kind op dat moment behoefte aan heeft en werken zij aan de ouderbetrokkenheid door bij het thema tips te geven om thuis daarbij aan te sluiten. De pedagogisch en VVE- beleidsmedewerkers werken nauw samen met de pedagogisch en VVE- coaches. Elk jaar ontwikkelt de Ontdekking een jaarplan met doelstellingen voor dat jaar en hoe we daaraan gaan werken. De uren registratie van de pedagogisch en VVE-beleidsmedewerkers per LRK nummer en pedagogisch en VVE-coaches is opvraagbaar bij Marika.

Meld je kind aan

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of schrijf je kind vrijblijvend in en ontvang een persoonlijk aanbod.

Meld je kind aan Rondleiding aanvragen