Bengels (groep 1-2)

BSO

Bengels (groep 1-2)

De Groep:
De groep de Bengels bestaat uit maximaal 30 kinderen uit groep 1 en 2. Ze kunnen gebruik maken van de gehele ruimte en de hal. Een stamgroep binnen de groep bestaat uit maximaal 20 kinderen. De groep is verdeeld in 2 stamgroepen, een van 20 kinderen (de Bengels) en een van 10 kinderen (de Bengels 1), de Bengels 1 is alleen operationeel als er meer dan 20 kinderen aanwezig zijn. Op andere dagen zijn de kinderen van Bengels 1 gewoon onderdeel van de Bengels. Dit wordt handmatig op de bezettingslijsten aangegeven. De opvang vindt plaats in dezelfde groepsruimte. Dit is zo geregeld omdat een stamgroep binnen de wet kinderopvang niet groter mag zijn dan 20 kinderen. De kinderen weten tot welke stamgroep zij behoren en zijn gekoppeld aan een mentor. De ouders hebben een formulier ontvangen waarop de mentor van hun kind(eren) vermeld is.

Stamgroepen:
Om de geborgenheid en veiligheid te waarborgen is de groep opgedeeld in 2 of 3 groepen. Tijdens het fruit eten zitten we in deze stamgroepen aan twee of drie verschillende tafels. Elke stamgroep heeft een eigen kleur, dit is zo duidelijk voor de kinderen. Daarbinnen heeft ieder kind een eigen mentor die een extra oogje op het kind houdt. In principe is het bewaken en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen een taak van school. De buitenschoolse opvang biedt mogelijkheden voor ontspanning en creativiteit. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen, meestal is dat vanzelfsprekend aanwezig binnen de activiteiten die worden geboden. De pedagogisch medewerker is natuurlijk ook alert of er zich eventuele achterstanden voor doen. De ontwikkeling/ het welbevinden van de kinderen wordt in het stamgroep overleg tussen de pedagogisch medewerkers besproken, dit gebeurd 1 maal per kwartaal. Zo zijn alle pedagogisch medewerkers op de hoogte van de ontwikkelingen en wordt aan ieder kind aandacht besteed

Medewekers

Pedagogisch medewerkers op de Bengels

Praktische informatie

GGD Inspectierapporten en LRK nummers

Inspectierapporten:
Download: GGD inspectierapport Pandelaar 37 BSO en PSZ

LRK nummer:
Pandelaar 37
5421 NG Gemert
T: 0492-390012
 
LRK nummer: 521565467

Pedagogisch werkplan Bengels

Doel van het werkplan:
Als middel om eenieder die betrokken is bij de opvang van de kinderen in de buitenschoolse opvang inzicht en duidelijkheid te geven ten aanzien van de manier van werken.
Voor een nieuwe medewerker/ster om op een structurele manier ondersteuning te bieden bij het inwerken. Voor ouders om inzicht te krijgen in de manier van werken en omgaan met de kinderen.

Visie op de buitenschoolse opvang (BSO): Uw kind is de hoofdrolspeler!
De opvang binnen De  Bengels geeft ruimte aan de kinderen om zich te ontspannen na een intensieve schooldag. Bij vrije dagen en studiedagen van school kunnen de kinderen deze vrije tijd zelf naar eigen wens invullen. De pedagogisch medewerkers sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van de kinderen. Ze ondersteunen ideeën van de kinderen en dragen zorg voor de randvoorwaarden voor een veilige, huiselijke en vertrouwde plek. Kinderen die moeite hebben met zelfstandig spelen en hun vrije tijd in delen worden hierin begeleidt. Voor hen zijn er dagritmekaarten aanwezig en is er tijd om samen met de kinderen hun tijd in te delen. Dit is zodat zij de structuur en duidelijkheid hebben om lekker te kunnen spelen.

Wanneer er activiteiten worden georganiseerd zullen de kinderen gestimuleerd worden hier aan mee te doen. Meestal vinden zij de activiteiten zo leuk dat echte stimulatie niet echt nodig zal zijn. Het is voor het kind geen verplichting. De pedagogisch medewerkers streven ernaar een omgeving te bieden die veilig en vertrouwd is waarin alle kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Vooral voor de jonge kinderen is deze veiligheid van groot belang. Anders dan de oudere kinderen zijn ze immers minder goed in staat te voorzien in hun behoeften en meer direct afhankelijk van volwassenen. Bij de Bengels zullen dus meer dingen samen gedaan worden om aan de behoefte van geborgenheid te voldoen. Naarmate het kind ouder wordt zal het meer behoefte krijgen aan vrijheden binnen de BSO.

Bij de BSO staat kinderparticipatie hoog in het vaandel. Dit wil zeggen dat de kinderen inspraak hebben in verschillende zaken die betrekking hebben op de BSO. Kinderen kunnen aangeven wat ze prettig vinden en hoe zij de regels in de groep zo goed mogelijk kunnen hanteren. Zo kunnen we het op de BSO aantrekkelijk houden voor alle leeftijden en sluiten zowel de regels, het speelgoed als de activiteiten goed aan op de behoeften, wensen en leeftijd van de kinderen. 

Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, openheid, vriendschappen, creativiteit zijn enkele begrippen die centraal staan binnen de BSO. Uitwisselen van informatie met de ouders is van groot belang om de opvang en begeleiding van de kinderen goed op elkaar af te stemmen. De Bengels verblijven in een schitterende ruimte in ‘t Pandje ( Pandelaar 37) dat gedeeld wordt met Jenaplanschool de Pandelaar. De kinderen maken gebruik van de speelplaats van de school, ook hebben we natuurlijk voor het kinderdagverblijf nog een prachtige ruimte om te spelen met een groot klimrek. De Bengels komen echt thuis na een dagje hard werken op school. 

Binnenkomst ,afmelden en extra opvang:

  • De kapstok links in de gang is voor de Bengels. Zorg dat er altijd een naam in de jas staat. Vanuit thuis kan er een luizenzak aangeschaft worden. Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-390012) of via de app, het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk tegen de daarvoor geldende tarieven.

Ouders kunnen dit aanvragen via de ouderapp. Wanneer de groep zijn maximaal aantal kinderen heeft bereikt is het niet mogelijk om in de eigen groep extra opvang af te nemen, in overleg met de ouders kan gekeken worden of een andere groep ruimte biedt.

Dagindeling:
Vanaf 07.00 uur start de voorschoolse opvang, kinderen van 4-12 jaar worden samen opgevangen, de kinderen kunnen ontbijten tot 8.00 uur, wij zorgen voor een gevarieerd en gezond aanbod. Rond 8.15 uur worden de kinderen door de pedagogisch medewerker naar school gebracht. De kinderen die zonder begeleiding mogen, gaan zelf naar school. Hier geef je als ouder wel schriftelijk toestemming voor.

De kinderen blijven over op school. Na schooltijd worden zij dan weer opgehaald door de pedagogisch medewerker. Onderweg is er gelegenheid om te praten over de ervaringen op school en andere voor kinderen belangrijke zaken. De kinderen krijgen als ze uit school komen fruit en een bekertje drinken. Ook tijdens dit moment kunnen kinderen volop hun verhaal kwijt. Na dit moment, wordt er een activiteit aangeboden, die de kinderen, of de pedagogisch medewerkers willen gaan doen. De kinderen zijn niet verplicht deel te nemen.

Het vrije spel heeft ook vaak de voorkeur, zoals knutselen, buiten spelen, computeren gezelschapsspelletjes enz. Ook worden er wel eens uitstapjes gemaakt, altijd onder begeleiding. Rond 16.30 is er een moment van rust met een koekje en een bekertje drinken. De kinderen worden tussen 17.00 uur en 18.00 uur veelal weer opgehaald. Op woensdag en vrijdag middag wordt er gezamenlijk gegeten. Kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd hun boterham zelf te smeren, dit in verband met de zelfredzaamheid. De opvang vindt dan plaats op de St Annastraat 8.

De groep:
De groep bestaat uit maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar.

Ze kunnen gebruik maken van de gehele ruimte en de hal. Een stamgroep binnen de groep bestaat uit maximaal 20 kinderen. De groep is verdeeld in 2 stamgroepen, een van 20 kinderen (de Bengels) en een van 10 kinderen (de Bengels 1), de Bengels 1 is alleen operationeel als er meer dan 20 kinderen aanwezig zijn. Op andere dagen zijn de kinderen van Bengels 1 gewoon onderdeel van de Bengels. Dit wordt handmatig op de bezettingslijsten aangegeven. De opvang vindt plaats in dezelfde groepsruimte. Dit is zo geregeld omdat een stamgroep binnen de wet kinderopvang niet groter mag zijn dan 20 kinderen. De kinderen weten tot welke stamgroep zij behoren en zijn gekoppeld aan een mentor. De ouders hebben een formulier ontvangen waarop de mentor van hun kind(eren) vermeld is.

Stamgroepen:
Om de geborgenheid en veiligheid te waarborgen is de groep opgedeeld in 2 of 3 groepen. Tijdens het fruit eten zitten we in deze stamgroepen aan twee of drie verschillende tafels. Elke stamgroep heeft een eigen kleur, dit is zo duidelijk voor de kinderen. Daarbinnen heeft ieder kind een eigen mentor die een extra oogje op het kind houdt. In principe is het bewaken en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen een taak van school. De buitenschoolse opvang biedt mogelijkheden voor ontspanning en creativiteit. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen, meestal is dat vanzelfsprekend aanwezig binnen de activiteiten die worden geboden. De pedagogisch medewerker is natuurlijk ook alert of er zich eventuele achterstanden voor doen. De ontwikkeling/ het welbevinden van de kinderen wordt in het stamgroep overleg tussen de pedagogisch medewerkers besproken, dit gebeurd 1 maal per kwartaal. Zo zijn alle pedagogisch medewerkers op de hoogte van de ontwikkelingen en wordt aan ieder kind aandacht besteed.

Nieuwe kinderen:
Wanneer er een nieuw kind is aangemeld, nodigen wij de ouders en het kind uit voor een kennismaking. In het gesprek staat het kind centraal. Wanneer een kind voor het eerst bij ons is, wordt er extra veel aandacht besteed aan de kennismaking met de andere kinderen. De pedagogisch medewerkers houden het kind de eerste periode extra goed in de gaten en stimuleren samenspel met de andere kinderen.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling:
Veel spelmateriaal biedt mogelijkheid om de fijne motoriek te stimuleren.

Tekenen, kraaltjes rijgen handenarbeid en dat soort activiteiten zijn daar uitermate geschikt voor. Ook geeft dit spelmateriaal volop ruimte om de creativiteit van de kinderen te ontwikkelen en te bevorderen. Het buiten rennen, klimmen, fietsen enz. is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling en stimulans van de grove motoriek. Diverse spelletjes zoals fluisterspelletjes, uitbeeldspelletjes enz. zijn bijzonder geschikt om spelenderwijs de zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren. Het luisteren naar muziek en verhaaltjes is daar ook bevorderlijk voor.

Taal en Taal-denk ontwikkeling:
Tijdens de wandeling of autorit van school naar De Bengels en tijdens het eten van het fruit na school wordt er veel met elkaar gesproken. Kinderen vertellen hun belevenissen die ze op school hebben meegemaakt en zo wordt er spelenderwijs en zonder er de nadruk op te leggen ontzettend veel aan taalontwikkeling gedaan. Kinderen mogen best dialect spreken wanneer ze dit van huis uit gewend zijn, ze worden er wel op gewezen zodat ze wel leren hoe het ook anders kan. Schuttingtaal en discriminerende opmerking zijn natuurlijk uitgesloten en zullen ook worden afgekeurd door de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerkers zullen wanneer dit voorkomt ook trachten uit te leggen aan de kinderen waarom dit niet wordt geaccepteerd. Zo leren de kinderen ook te functioneren in groepsverband en dat je met het kwetsen van andere mensen geen goede relatie op kan bouwen.

Emotionele ontwikkeling:
De kinderen maken deel uit van een groep. Verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt en wat er in hem omgaat. Om dit goed te kunnen begeleiden stimuleert de pedagogisch medewerker de kinderen hun gevoelens onder woord te brengen en deze op een goede manier te uiten. Ervaringen op school en thuis zijn van grote invloed op de kinderen. Daarom is het van belang de begeleiding goed op elkaar af te stemmen. Goed contact met de ouders is van belang om het kind en zijn beleefwereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk, al zijn ze dan al groot en stoer. De pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten. Zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Meestal als er iets op school is gebeurd, zie je dat aan het kind. De pedagogisch medewerkers proberen er dan ook te zijn voor het kind wanneer hij/zij zijn verhaal kwijt wil, of juist niet kwijt wil. Dit wordt dan besproken met de ouders, zodat ook de ouders goed op de hoogte blijven van wat zich op school of bij De Bengels afspeelt.

Sociale ontwikkeling:
Samen spelen is samen delen, dit is een belangrijk motto bij De Bengels. Door samen te spelen worden er volop mogelijkheden geboden om te oefenen met sociale vaardigheden.

Beurt verdelen, tegen je verlies kunnen bij een spelletje, op je beurt kunnen wachten, een ander ook een spel gunnen waar je eigenlijk zelf mee wilt spelen, conflicten oplossen, dit zijn allemaal sociale vaardigheden die dagelijks geoefend worden en zeer belangrijk zijn in de ontwikkeling van een persoon. De pedagogisch medewerkers begeleiden deze vaardigheden zo veel mogelijk en proberen de kinderen open te laten staan voor elkaar. Samen spelen en samen zijn kan alleen goed verlopen wanneer je rekening houdt met elkaar. Door een duidelijke communicatie worden de regels van de groep besproken en gehanteerd, zodat elk kind weet waar hij/zij aan toe is.

Persoonlijke ontwikkeling:
Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties, en zo ook te verwerken. Wanneer er conflicten/situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “ vechten ” , en de andere keer weer spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de pedagogisch medewerkers in, en zullen zij samen met de desbetreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Seksuele ontwikkeling ligt erg gevoelig op deze leeftijd, toch houdt ook deze leeftijdscategorie zich hier al mee bezig. Wanneer kinderen vragen hebben over dit onderwerp, zal de pedagogisch medewerker eerst proberen uit te zoeken hoever de ouders daar in mee gaan, en zal er een antwoord gegeven worden dat aansluit bij het niveau van het kind. De Bengels stimuleert de kinderen om zo zelfstandig mogelijk te worden, dat wil zeggen dat iedereen verantwoordelijk is voor wat hij of zij zelf doet of laat.

Vakantie en uitstapjes:
Ook worden er wel eens uitstapjes gemaakt (met toestemming van ouders), zoals met name in de vakanties naar de speeltuin, de bossen enz. Het boerenbondmuseum of de scouting mogen hierbij niet ontbreken. Voor de kinderen die eventueel om welke reden dan ook niet kunnen deelnemen aan een activiteit, wordt op locatie een activiteit aangeboden.

Voor de vakanties maken we een activiteitenplanning, zodat we elke dag iets leuks gaan doen. De activiteitenplanning wordt opgehangen op de deur bij binnenkomst, zodat u weet waar uw kind verblijft en/of evt. kunt ophalen. Ook staat hij  altijd op onze website www.deontdekking-kdv.nl. Ten allen tijden weten de pedagogisch medewerkers van de ontdekking waar uw kind(eren) verblijft en waar u uw kind(eren) kunt ophalen.

Verjaardagen:
Binnen de buitenschoolse opvang van De Ontdekking hebben we ervoor gekozen om de traktaties voor de kinderen tijdens het feestje zelf aan te bieden. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende traktaties die binnen het voedingsbeleid (op te vragen bij de directie) van De Ontdekking passen. Met deze service ontlasten we de ouders ook die al vaak op verschillende plekken een traktatie moeten verzorgen, denk aan school, clubjes enz.

Oudercontacten:
Het uitwisselen van informatie is van groot belang om de opvang van het kind zo perfect mogelijk te laten verlopen. Wanneer de pedagogisch medewerkers weten wat een kind op school en thuis prettig, of juist niet prettig vindt, kunnen zij hier op aan sluiten.

Omgedraaid geldt dit natuurlijk ook. Als ouder wil je ook precies weten wat je kind op een dag allemaal beleefd. Daarom zijn de contacten tijdens het ophalen van het kind zo belangrijk. Ouders kunnen altijd met vragen bij de pedagogisch medewerker terecht. Mocht de situatie dit niet toe laten, kan de ouder altijd een afspraak maken voor een gesprekje met de pedagogisch medewerker. 1 x per jaar vinden er 10 minuten gesprekken plaats met de mentor, hiervoor hangen we inschrijflijstjes op de deuren.

Opvallend gedrag bij kinderen:
Wanneer een kind opvallend gedrag vertoont, wordt dit eerst met de ouders besproken, om vast te stellen of de ouders dit gedrag herkennen.

Wanneer dit het geval is zal de pedagogisch medewerker het kind gaan observeren. Deze observatie zal worden besproken met de ouders. Als pedagogisch medewerkers kunnen wij alleen signaleren en adviseren. Voor verdere doorverwijzing zal de ouder contact moeten leggen met de huisarts, GGD, Intern begeleider van school enz. Er wordt nooit informatie uitgewisseld aan derde zonder dat de ouder daarvan op de hoogte is. Uitzondering op deze regel bestaat alleen als er een sterk vermoeden is van mishandeling in welke vorm dan ook. Dan wordt er gehandeld volgens de meldcode kindermishandeling. Onze pedagogisch medewerkers hebben allemaal een training gevolgd over de toepassing van deze meldcode.

(Social) Media
De Bengels zijn uitgerust met de moderne ontwikkelingen waarvan elk kind vind dat die niet mogen ontbreken. Natuurlijk heeft ook elke ouder van elk kind hier een mening over. Deze mening willen wij graag horen. Er is een tv aanwezig, waaropfilms kunnen worden gekeken, passend bij de leeftijden van de kinderen. De laptop en wii zijn erg populair, de kinderen zijn daarmee actief aan het gamen. De pedagogisch medewerkers hebben een controlerende taak als het gaat om tv kijken, computeren en gamen. Onze laptops en tabletszijn voorzien van een speciaal kinderaccount. Hierdoor sluiten de internetsites en apps bij de leeftijd en interesse van de kinderen aan. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ook andere activiteiten ondernemen en niet alleen maar achter een scherm zitten. Daar zullen wij dan ook de nadruk op leggen richting de kinderen. Wij begrijpen dat de interesse van de kinderen hier wel erg naar uitgaat. Er wordt met de kinderen afgesproken hoe lang ze achter de laptop, game of tablet mogen en er wordt een wekker gezet. Kinderen moeten deze spullen ook eerlijk met elkaar delen. In ons pedagogisch beleid buitenschoolse opvang kun je teruglezen welke afspraken wij hebben gemaakt rondom het omgaan met (social) media op de BSO. 

Beleid  BSO De Ontdekking omtrent spelletjes waarin agressie voorkomt. (Waarden en Normen).
Allereerst staat bij ons respect voor elkaar en voor jezelf hoog in het vaandel. We leven in een maatschappij waarin oorlog en misdaden een vaste plaats hebben. TV, internet, kranten enz. brengen dagelijks verslag uit van wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt. Kinderen beleven dit geheel op eigen wijze. De leeftijd en het  ontwikkelingsniveau  bepalen voor een groot deel hoe een kind deze informatie verwerkt. Ook het geslacht van een kind is zeer bepalend voor het soort spel dat gekozen wordt, om deze negatieve informatie toch een plekje te geven. Binnen onze groepen hebben wij hier dagelijks mee te maken. Kinderen spelen soldaatje of schieten elkaar met nep geweren neer. Ze bootsen gevechten na en geven op deze manier uiting aan hun gevoelens en fantasie. Binnen De Ontdekking hanteren wij hier enkele regels voor die er voor zorgen dat de veiligheid voor de kinderen in ieder geval gewaarborgd is en we zien er streng op toe dat het voor elk kind dat betrokken is in deze vorm van spelen leuk blijft. We respecteren elkaars gevoelens en brengen dit ook over aan de kinderen. Veel praten over zaken als “hoe vind jij dit nu? en hoe zou jij het vinden als?” geeft een kind inzicht in het gevoel van een ander maar ook in dat van zichzelf. We hebben dan ook geen speelgoed geweren in ons assortiment maar wanneer kinderen duim en wijsvinger gebruiken als pistool, laten we dit wel toe. We vinden dat kinderen uiting moeten kunnen geven aan deze emoties, dit wel onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Verder geeft het ook een ingang om met kinderen in gesprek te treden over de wereld om hun heen en geheel op hun eigen niveau hier in te sturen. Wij zijn van mening dat door de fantasie van de kinderen toe te laten en ze hier in te begeleiden we meewerken aan een gezond en stabiel omgaan met geweld, elkaar en gevoelens van andere mensen. Ook trekken zaken als roken en seksualiteit kinderen erg aan, door hier met de kinderen over in gesprek  te gaan wanneer zich een fantasie spel voordoet, streven wij ernaar om een gezond en veilig klimaat te scheppen waarin de kinderen kunnen nadenken over dit soort zaken. De maatschappij, dat ben jij, is hier een goed motto. Kinderen mogen alles bespreekbaar maken en de pedagogisch medewerker biedt een luisterend oor en een ondersteunende rol. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd over hoe we communiceren met en reageren op de kinderen, dit is samen gevat in een document genoemd: Uitgangspunten voor het werken met kinderen binnen De Ontdekking.

Mentorschap:
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van het kindje begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Natuurlijk hebben alle pedagogisch medewerkers oog voor de ontwikkeling van alle kinderen in hun groep maar de mentor let specifiek op de ontwikkeling en het welbevinden. Elk kind in de Bengels is toegewezen aan een mentor ( pedagogisch medewerker van de groep). Het is voor de pedagogisch medewerkers bijna onmogelijk om met ieder kind in de groep een even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerkers om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van deze kinderen en zo ook zullen de kinderen eerder contact zoeken met hun mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij de Bengels. De pedagogisch medewerkers kijken goed naar de kinderen en maken dan een verdeling. Een kind mag altijd aangeven bij welke pedagogisch medewerker hij/zij zich het prettigst voelt. De Mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. De ouders ontvangen een formulier waarop staat wie de mentor is van hun kind(eren).

Meld je kind aan

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of schrijf je kind vrijblijvend in en ontvang een persoonlijk aanbod.

Meld je kind aan Rondleiding aanvragen